Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Robert Mikulík
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Novinky v léčbě cévních mozkových příhod
MUDr. Michal Reif, MUDr. Robert Mikulík
I. neurologická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno
Zobrazovací vyšetření u mozkového infarktu
MUDr. David Goldemund, MUDr. Robert Mikulík
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Trombolytická terapie akutního mozkového infarktu
MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. David Školoudík
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Neurologická klinika FN, Ostrava
MUDr. Robert Mikulík
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Možnosti mechanické rekanalizace mozkové tepny
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
Iktové centrum, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Léčba intracerebrálního krvácení – skepse nebo optimizmus?
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Lamotrigin mezi léky první volby pro léčbu epilepsie
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Praktické tipy pro léčbu chronické bolesti opioidy v neurologii (část III.)
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Taťjana Majorová
Neurologická ambulance, Poliklinika Chodov
Diabetická polyneuropatie a syndrom neklidných nohou, možnosti léčby L-DOPOU
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika FTN, Praha
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FNsP, Ostrava
MUDr. Petr Dočekal
Neurologická klinika 1. LF UK a VPN, Praha
Sledování dlouhodobé účinnosti a snášenlivosti eletriptanu v akutní léčbě migrény
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Ján Kothaj
Neurologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chvostekov fenomén a jeho atribúty v neselektovanom súbore neurologických pacientov
ABSTRAKTY
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika FN, Hradec Králové
34. Šerclovy dny
Publikujeme v zahraničí
Objem amygdaly a neuropsychiatrické příznaky u Alzheimerovy choroby: MRI volumometrická analýza Amygdalar volume and psychiatric symptoms in Alzheimer´s disease: an MRI analysis Horinek D, Petrovicky P, Hort J, Krasensky J, Brabec J, Bojar M, Vaneckova M, Seidl Z. Testovali jsme hypotézu, že pokles objemu amygdaly odpovídá za behaviorální a psychotické příznaky u Alzheimerovy choroby (ACH). U pacientů s ACH (n = 27) bylo provedeno neuropsychologické vyšetření. Tíže postižení byla hodnocena jednoduchým nástrojem Mini-Mental State Examination (MMSE) a Neuropsychiatric Inventory (NPI). Všichni pacienti absolvovali MRI mozku s následným měřením objemu amygdaly. Získané hodnoty byly srovnány s nálezy u kontrolního souboru kognitivně intaktních osob (n = 15). Byl zjištěn statisticky význam ný pokles objemu amygdaly u ACH ve srovnání s kontrolní skupinou a zjistili jsme signifikantní korelaci skóre MMSE s absolutním objemem amygdaly (r = 0,62, P < 0,01). Naproti tomu se skóre na škále NPI nekoreloval absolutní ani relativní objem amygdaly. Výsledky ukazují, že atrofie amygdaly nemá přímou souvislost s přítomností neuropsychiatrické symmptomatiky. Objem amygdaly může však být markerem tíže demence u ACH. Acta Neurol Scand. 2006; 113 (1): 40–45 MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. Ústav patologické fyziologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha Doporučení k rutinní analýze mozkomíšního moku. Konsenzus iniciativy EFNS Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force F. Deisenhammer, A. Bartos, R. Egg, N. E. Gilhus, G. Giovannoni, S. Rauer, F. Sellebjerg Řada neurologických onemocnění vyžaduje vyšetření mozkomíšního moku k potvrzení diagnózy nebo k vyloučení jiných stavů. V článku je shrnuta rutinní analýza mozkomíšního moku týkající se celkové bílkoviny, albuminu, imunoglobulinů, glukózy, laktátu, počtu buněk, cytologického barvení a vyšetření moku při neuroinfekcích. Z těchto informací jsou vytvořena doporučení pro klinickou praxi. Eur J Neurol 2006, 13: 913–922. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Účinná léčba dvou pacientů s opsoklonem a myoklonem vysokou dávkou klonazepamu: GABAnergní hypotéza Effective high-dose clonazepam treatment in two patients with opsoclonus and myoclonus: GABAergic hypothesis A. Bartoš Syndrom opsoclonus-myoclonus (OMS) je velmi vzácnou kombinací příznaků obvykle sdružených s malignitou nebo virovou neuroinfekcí. V práci je popsána zkušenost s léčbou dvou pacientů s parainfekčním OMS. Úvodní léčba kortikosteroidy nebyla ani u jednoho z nich účinná. Naproti tomu klonazepam ve vyšší dávce (až 12 mg denně) výrazně zmírnil neurologickou invalidizaci bez nějakých obvyklých nežádoucích účinků. Navíc příznaky pacientů byly těsně spjaty s dávkou klonazepamu. Při pokusu o snížení se akcentoval zejména myoklonus, zatímco zvýšení vedlo k ústupu symptomatiky. Proto u některých pacientů s OMS je volbou léčby klonazepam zvyšující GABA-ergní neurotransmisi. Eur Neurol 2006; 56: 240–242 MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
INFORMÁCIE
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
Kognitivní poruchy a demence III, Brno, 21.–22. 9. 2006
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
20. Slovenský a Český neurologický zjazd a 19. Slovenský a Český epileptologický zjazd, Košice, 27.–30. 9. 2006
KOMENTÁRE
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, Ústav zdravotnických studií, Univerzita T. Bati, Zlín
XXXIV. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium s mezinárodní účastí, Zlín, 15.–16. 6. 2006
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Neurolog, Praha
Malý slovník jmen lékařů a vědců (část II.)
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Zo zahraničnej tlače
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně a kolegové,
created by © zooom.sk s.r.o.