Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Adolescentní neurologie – úvod do problematiky
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Dobešová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Epileptické a neepileptické záchvaty v dospívání
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci
MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Problémové chování u adolescentů – poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Neurologické oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax
prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
X. česko-slovenské dialogy o bolesti, Brno, 2. – 4. 10. 2008
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Kinčeková, PhD.
Parazitologický ústav SAV, Košice
prof. MUDr. Peter Bánovčin
Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Marián Fedor, CSc.
Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Hubert Poláček, CSc.
Klinika rádiodiagnostiky, JLF UK a MFN, Martin
Mgr. Jana Pavlinová
Parazitologický ústav SAV, Košice
MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, JLF UK a MFN, Martin
Neurotoxokaróza u dieťaťa
MUDr. Andrea Hergottová
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
PhDr. Karina Pribišová
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. Miroslav Satko
NMR pracovisko Dr. Magnet s.r.o., Bratislava
MUDr. Denis Richter
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. František Jurčaga
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
Bilaterálny paramediálny talamický infarkt ako zriedkavá príčina poruchy vedomia
KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Procházka
Neurologické oddělení – spánková laboratoř, Nemocnice Na Homolce, Praha
Násilné chování při parasomniích s poruchou probouzení z NREM spánku
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum, Praha
Hana Štěpánková
3. LF UK, Praha
Jak nejlépe hodnotit sémantickou slovní produkci v klinické praxi?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Stereotaktická neurostimulace v terapii farmakorezistentní epilepsie – historie a současnost
MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Léčba menstruační a perimenstruační migrény
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a odporúčania pre prax
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Jan Klener
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Aké sú indikačné kritériá operačného riešenia spontánnej intrakraniálnej hemorágie?
created by © zooom.sk s.r.o.