Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Adolescentní neurologie – úvod do problematiky
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Dobešová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Epileptické a neepileptické záchvaty v dospívání
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci
MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Problémové chování u adolescentů – poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Neurologické oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax
prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
X. česko-slovenské dialogy o bolesti, Brno, 2. – 4. 10. 2008
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Kinčeková, PhD.
Parazitologický ústav SAV, Košice
prof. MUDr. Peter Bánovčin
Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Marián Fedor, CSc.
Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Hubert Poláček, CSc.
Klinika rádiodiagnostiky, JLF UK a MFN, Martin
Mgr. Jana Pavlinová
Parazitologický ústav SAV, Košice
MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, JLF UK a MFN, Martin
Neurotoxokaróza u dieťaťa
MUDr. Andrea Hergottová
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
PhDr. Karina Pribišová
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. Miroslav Satko
NMR pracovisko Dr. Magnet s.r.o., Bratislava
MUDr. Denis Richter
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. František Jurčaga
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
Bilaterálny paramediálny talamický infarkt ako zriedkavá príčina poruchy vedomia
KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Procházka
Neurologické oddělení – spánková laboratoř, Nemocnice Na Homolce, Praha
Násilné chování při parasomniích s poruchou probouzení z NREM spánku
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum, Praha
Hana Štěpánková
3. LF UK, Praha
Jak nejlépe hodnotit sémantickou slovní produkci v klinické praxi?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Stereotaktická neurostimulace v terapii farmakorezistentní epilepsie – historie a současnost
MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Léčba menstruační a perimenstruační migrény
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a odporúčania pre prax
V posledných rokoch sa dosiahli významné pokroky v liečbe autoimunitných neurologických ochorení. Súčasťou tohto trendu je používanie vysokých dávok polyklonálneho intravenózneho IVIg. Na základe výsledkov randomizovaných, placebom ontrolovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií, IVIg sa stav liečbou prvej línie pre Guillain-Barrého syndróm, multifokálnu motorickú neuropatiu a pre časť pacientov s chronickou inflamatórnou demyelinizačnou polyneuropatiou. Ďalej, IVIg má dôležitú úlohu v liečbe myastenických kríz a akútnych exacerbácií myasténie, významnú úlohu má aj v liečbe vybraných pacientov s refraktérnymi formami polymyozitídy, dermatomyozitídy, Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu, získanej neuromyotónie a stiff-person syndrómu na kombinovanú imunosupresívnu liečbu. Vzhľadom na výborný bezpečnostný profil a nekomplikované podávanie, IVIg sa začal používať veľmi liberálne pri viacerých ochoreniach s predpokladanou autoimunitnou patogenézou a tiež u ochorení, pri ktorých nie je účinná žiadna liečba. Tento fakt a prísne licenčné podmienky pri výrobe viedli k nedostatku IVIg a výraznému vzostupu jeho ceny. Preto je potrebné, aby bol IVIg principiálne indikovaný len na základe výsledkov kontrolovaných klinických štúdií. V článku uvádzame klinické poznatky a praktické odporúčania pre používanie IVIg u autoimunitných neurologických ochorení.
Kľúčové slová: autoimunitné neurologické ochorenia, imunoterapia, IVIg, indikácie, výsledky, vedľajšie účinky, odporúčania pre prax.

INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN THERAPY FOR NEUROLOGIC DISORDERS: AN UPDATE AND PRACTICAL ISSUES
Over the past decade we have observed considerable advances in the treatment of autoimmune-mediated neurological disorders. Part of this development was the introduction of high-dose polyclonal intravenous immunoglobulins (IVIg). On the basis of randomised, placebo controlled, double-blind clinical trials, IVIg has became a first-line therapy for Guillain-Barré syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy and multifocal motor neuropathy. Furthermore, IVIg plays an important role in treating myasthenic crises and exacerbations in myasthenia gravis, and IVIg may play a role in selected chronic treatment-refractory cases of polymyositis, dermatomyositis, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, acquired neuromyotonia and stiff-person syndrome. Due to excellent safety profile and its uncomplicated administration, IVIg has been used very liberally for most diseases with suspected autoimmune pathology or where there is no treatment available. This, and the strict licensing requirements, has led to a shortage in IVIg supply and dramatic inrease in costs. Therefore, IVIg should be principally be used according to available data from controlled clinical trials. Here we review the clinical applications and recommendations for the use of IVIg in neurological diseases.
Key words: autoimmune-mediated neurologic disorders, immune-modulating therapy, IVIg, indications, results, side-effects, recommendations for practice.
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Jan Klener
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Aké sú indikačné kritériá operačného riešenia spontánnej intrakraniálnej hemorágie?
created by © zooom.sk s.r.o.