Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Adolescentní neurologie – úvod do problematiky
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Dobešová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Epileptické a neepileptické záchvaty v dospívání
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci
MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Problémové chování u adolescentů – poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Neurologické oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax
prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
X. česko-slovenské dialogy o bolesti, Brno, 2. – 4. 10. 2008
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Kinčeková, PhD.
Parazitologický ústav SAV, Košice
prof. MUDr. Peter Bánovčin
Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Marián Fedor, CSc.
Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Hubert Poláček, CSc.
Klinika rádiodiagnostiky, JLF UK a MFN, Martin
Mgr. Jana Pavlinová
Parazitologický ústav SAV, Košice
MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, JLF UK a MFN, Martin
Neurotoxokaróza u dieťaťa
MUDr. Andrea Hergottová
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
PhDr. Karina Pribišová
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. Miroslav Satko
NMR pracovisko Dr. Magnet s.r.o., Bratislava
MUDr. Denis Richter
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
MUDr. František Jurčaga
Neurologická klinika SZU a FNsP Bratislava-Ružinov
Bilaterálny paramediálny talamický infarkt ako zriedkavá príčina poruchy vedomia
Paramediálne talamické infarkty (zvlášť pri pomerne častom obojstrannom výskyte) predstavujú veľmi zaujímavú klinickú jednotku. Bilaterálny paramediálny talamický infarkt bol prvýkrát popísaný Schusterom pred viac ako 70-timi rokmi s prejavmi klasického trias porúch vigility, vertikálneho pohľadu a amnestického syndrómu. Napriek dlhému času a množstvu následných publikácií je medzi klinikmi málo známy a spôsobuje diferenciálno-diagnostické problémy u akútne vzniknutých porúch vedomia. V práci popisujeme kazuistiku pacienta s bilaterálnym paramediálnym talamickým infarktom a diskutujeme mechanizmus vzniku klinickej symptomatológie.
Kľúčové slová: mozgový infarkt, talamus, poruchy vigility.

BILATERAL PARAMEDIAN THALAMIC INFARCTION AS A RARE CAUSE OF CONSCIOUSNESS DISTURBANCE
Paramedian thalamic infarctions (particularly the relatively frequently occurring bilateral ones) represent a very remarkable clinical entity. Bilateral paramedian thalamic infarction was described for the first time by Schuster more than 70 years ago, presenting with a classical triad of consciousness disturbances, vertical gaze, and amnesic syndrome. Despite a long period of time and a number of publications since, there is still little awareness among clinicians and differential diagnosis in the case of acute consciousness disturbances is difficult. We report a case of a patient with bilateral paramedian thalamic infarction and discuss the mechanism of origin of clinical symptomatology.
Key words: cerebral infarction, thalamus, consciousness disturbances.
KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Procházka
Neurologické oddělení – spánková laboratoř, Nemocnice Na Homolce, Praha
Násilné chování při parasomniích s poruchou probouzení z NREM spánku
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum, Praha
Hana Štěpánková
3. LF UK, Praha
Jak nejlépe hodnotit sémantickou slovní produkci v klinické praxi?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Stereotaktická neurostimulace v terapii farmakorezistentní epilepsie – historie a současnost
MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Léčba menstruační a perimenstruační migrény
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a odporúčania pre prax
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Jan Klener
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Aké sú indikačné kritériá operačného riešenia spontánnej intrakraniálnej hemorágie?
created by © zooom.sk s.r.o.