Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Nitrolební hypertenze – úvod
MUDr. Zilla Šonková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Příčiny a klinický obraz nitrolební hypertenze
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Patofyziologie a léčebné možnosti nitrolební hypertenze
Nitrolební hypertenze má řadu příčin, jímž jsou společné mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození. Je analyzována porucha cévní autoregulace, postižení hematoencefalické bariéry, depolarizace membrán, biochemická kaskáda s efekty glutamátu a volných radikálů a mechanizmy vzniku intersticiálního a celulárního edému mozku. Z patofyziologických mechanizmů jsou pak odvozeny základní léčebné postupy: komplexní monitorace včetně intrakraniálního tlaku, kontrola cerebrálního perfuzního tlaku, sedace, analgezie, terapeutická hyperventilace, barbiturátové kóma, zevní komorová drenáž a dekompresní kraniektomie se zaměřením na nová indikační kritéria u maligního mozkového infarktu.
Kľúčové slová: nitrolební hypertenze, sekundární cerebrální postižení, edém mozku, cévní autoregulace, cerebrální perfuzní tlak, zevní komorová drenáž, dekompresní kraniektomie, maligní infarkt.

Pathophysiology and therapeutic options of intracranial hypertension
Intracranial hypertension has a number of causes with converging mechanisms of secondary brain damage. Vascular autoregulation, blood-brain barrier disruption, membrane depolarization, biochemical cascade with glutamate and free radicals´ effects, and mechanisms of interstitial and intracellular edema are analysed. Common and specific therapeutic measures based on these pathophysiological processes are derived: complex monitoring including intracranial pressure, cerebral perfusion pressure control, sedation, analgesia, therapeutic hyperventilation, barbiturate coma, external ventricular drainage, decompressive craniectomy with focus on new indications in malignant ischemic stroke in the middle cerebral artery territory.
Key words: intracranial hypertension, secondary cerebral damage, cerebral oedema, vascular autoregulation, cerebral perfusion pressure, external ventricular drainage, decompressive craniectomy, malignant infarction.
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Manitol, hypertonický NaCl a kortikoidy v léčbě nitrolební hypertenze
MUDr. Jan Klener
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Oldřich Šoula
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evakuační výkony, zevní komorová drenáž a dekompresivní kraniektomie jako neurochirurgické možnosti ovlivnění nitrolební hypertenze
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTN a IPVZ, Praha
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady a PCP, Praha
MUDr. Vladimír Línek, CSc.
Neurologická klinika 1. LF, VFN, Praha
MUDr. Pavel Ressner
Neurologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Doporučené postupy pro terapii Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Pardubice
Periferní neuropatie v ambulantní praxi
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie, FN a LF MU, Brno
Diferenciální diagnostika abnormálního držení hlavy v dětském věku
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava – Ružinov
Pompeho choroba – patogenéza, klinický obraz, diagnostika a enzymatická substitučná liečba
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Věra Zelená
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Mgr. Zuzana Fanfrdlová,
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klasická forma Huntingtonovy nemoci manifestovaná asymetrickým parkinsonským syndromem s rigiditou odpovídající na levodopu
KAZUISTIKY
MUDr. Petra Nytrová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Hana Kalistová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Ivana Kovářová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Antifosfolipidový syndrom aneb syndrom, jenž může napodobit roztroušenou sklerózu
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
created by © zooom.sk s.r.o.