Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Nitrolební hypertenze – úvod
MUDr. Zilla Šonková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Příčiny a klinický obraz nitrolební hypertenze
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Patofyziologie a léčebné možnosti nitrolební hypertenze
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Manitol, hypertonický NaCl a kortikoidy v léčbě nitrolební hypertenze
MUDr. Jan Klener
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Oldřich Šoula
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evakuační výkony, zevní komorová drenáž a dekompresivní kraniektomie jako neurochirurgické možnosti ovlivnění nitrolební hypertenze
Neurochirurgické možnosti ovlivnění nitrolební hypertenze vycházejí z konceptu primárního a sekundárního mozkového poškození. Primární inzult ovlivnit nelze, a proto neurochirurgické i ostatní modality léčby směřují k minimalizaci sekundárního mozkového poškození. Autoři podávají přehled neurochirurgických možností léčby nitrolební hypertenze a rozdělují je do třech skupin: 1. evakuační výkony, při kterých se přímo odstraňuje patologicky zmnožený objem tkáně; 2. derivační likvorové výkony umožňující snížení nitrolebního tlaku evakuací mozkomíšního moku; 3. dekompresivní kraniektomie dosahující snížení nitrolebního tlaku zvětšením „ nitrolebního“ prostoru. V každé skupině je podán stručný přehled neurochirurgických výkonů a jejich techniky. Významnější pozornost je věnována poněkud kontroverzní skupině dekompresivních kraniektomií. Závěrem je zdůrazněn multidisciplinární přístup při léčbě nitrolební hypertenze.
Kľúčové slová: nitrolební hypertenze, epidurální hematom, subdurální hematom, intracerebrální hematom, zevní komorová drenáž, dekompresivní kraniektomie.

Evacuation procedures, external ventricular drainage, and decompressive craniectomy as neurosurgical options for management of intracranial hypertension
Neurosurgical options for the management of intracranial hypertension are based on the concept of primary and secondary brain damage. A primary insult cannot be affected; therefore, neurosurgical as well as other treatment modalities aim at minimizing secondary brain damage.The authors review the neurosurgical treatment modalities of intracranial hypertension dividing them into three groups: 1. evacuation procedures during which the pathologically increased tissue volume is removed; 2. derivation procedures allowing a decrease in intracranial pressure by evacuation of cerebrospinal fluid; 3. decompressive craniectomies enabling a decrease in intracranial pressure by expanding the „intracranial“ space. Each group is briefly characterized in terms of neurosurgical procedures and their techniques.More attention is paid to a relatively controversial group of decompressive craniectomies.In conclusion, emphasis is placed on a multidisciplinary approach in the treatment of intracranial hypertension.
Key words: intracranial hypertension, epidural haematoma, subdural haematoma, intracerebral haematoma, external ventricular drainage, decompressive craniectomy.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTN a IPVZ, Praha
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady a PCP, Praha
MUDr. Vladimír Línek, CSc.
Neurologická klinika 1. LF, VFN, Praha
MUDr. Pavel Ressner
Neurologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Doporučené postupy pro terapii Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Pardubice
Periferní neuropatie v ambulantní praxi
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie, FN a LF MU, Brno
Diferenciální diagnostika abnormálního držení hlavy v dětském věku
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava – Ružinov
Pompeho choroba – patogenéza, klinický obraz, diagnostika a enzymatická substitučná liečba
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Věra Zelená
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Mgr. Zuzana Fanfrdlová,
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klasická forma Huntingtonovy nemoci manifestovaná asymetrickým parkinsonským syndromem s rigiditou odpovídající na levodopu
KAZUISTIKY
MUDr. Petra Nytrová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Hana Kalistová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Ivana Kovářová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Antifosfolipidový syndrom aneb syndrom, jenž může napodobit roztroušenou sklerózu
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
created by © zooom.sk s.r.o.