Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
O neuropsychiatrii…
MUDr. Radovan Hrubý
Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
Depresívne poruchy pri vybraných neurologických afekciách
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
2. neurologická klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Neuropsychobiológia suicídia
doc. MUDr. Alojz Rakús
Psychiatrická klinika SZU a FNsP a Ústav neuropsychiatrie SZU, Bratislava
Neuroplasticita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika, LF MU a FN, Brno
Bolesti zad jako psychologický problém
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Pardubice
Nové perspektivy botulotoxinu
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Moderní racionální terapie epilepsie
doc. MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
MUDr. Štefania Rusnáková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Eva Slouková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
Pompeho choroba v České republice – projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí „suché krevní kapky“
MUDr. Tomáš Gescheidt
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Patologické hráčství u pacientů s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Lezionální stereotaktické operace v terapii farmakorezistentní epilepsie
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
PedMIDAS – dotazník k hodnocení dětské migrény
PedMIDAS (the Pediatric Migraine Disability Assessment) je dotazník pro určení míry disability specificky navržený pro použití u dětí školního věku a adolescentů trpících migrénou, je obdobou dotazníku MIDAS (the Migraine Disability Assessment) používaného u dospělých pacientů. Zohledňuje specifické aspekty životního stylu dětí i jejich subjektivní vnímání bolesti a jejího vlivu na každodenní život. Skládá se, na rozdíl od dotazníku pro dospělé, z šesti otázek a i jeho bodové hodnocení je odlišné. PedMIDAS poskytuje možnost k jednoduchému a validnímu zhodnocení vlivu migrény na kvalitu života dětských pacientů a dále možnost správného zvolení léčebné strategie, monitoraci odpovědi na léčbu a také vývoje onemocnění v čase. Na rozdíl od široce rozšířeného dotazníku MIDAS u dospělých migreniků, není u nás dětská verze používána.
Kľúčové slová: migréna, dětský věk, PedMIDAS, MIDAS.

The PedMIDAS – questionnaire for the assessment of pediatric migraine
The PedMIDAS (the Paediatric Migraine Disability Assessment) is a questionnaire which was specifically developed to assess the level of disability due to migraines in children and adolescents. It is analogous to the MIDAS (the Migraine Disability Assessment) tool used in adults. It takes into account the specific aspects of children`s lifestyles and their subjective interpretation of pain and its influence on their life. The PedMIDAS consists, in contrast to questionnaires for adults, of six individual questions and the evaluation thereof also differs from that of MIDAS. The PedMIDAS questionnaire provides the possibility for a simple and valid assessment of the impact of migraine on the quality of life of paediatric patients. There is also an option to select the correct medication, and to monitor the response to treatment and the development of the disorder over time. Unlike the MIDAS questionnaire used in adult migraine patients, the paediatric version is not used in the Czech Republic.
Key words: migraine, childhood, the PedMIDAS, the MIDAS.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Veselková
Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati a. s., Zlín
MUDr. Hana Študentová
Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati a. s., Zlín
Recidivující tranzitorní ischemická ataka jako manifestace infarktu myokardu
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a FNsP Ružinov, Bratislava
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia (II. polrok 2008) a o činnosti Centra pre neuromuskulárne ochorenia (rok 2008)
created by © zooom.sk s.r.o.