Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Peter Kalina, CSc.
2. neurologická klinika LF UK a FN, Dérerova NsP, Bratislava
Neuro-onkológia (nádory chrbtice a miechy)
MUDr. Peter Kalina, CSc.
2. neurologická klinika LF UK a FN, Dérerova NsP, Bratislava
Klinické prejavy nádorov chrbtice a miechy
MUDr. Boris Rychlý
Cytopathos s.r.o., Bratislava
Histopatológia nádorov chrbtice a miechy
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika rádioterapie Onkologického Ústavu Sv. Alžbety a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Bratislava
MUDr. Martin Chorváth
Klinika rádioterapie Onkologického Ústavu Sv. Alžbety a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Bratislava
Liečba nádorov miechy a chrbtice
MUDr. Jana Šteňová
Anatomický ústav LF UK Bratislava, Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Anatomický ústav LF UK Bratislava, Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Anatomický ústav LF UK Bratislava, Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava
Topograficko-anatomické vzťahy chrbtice, miechy a miechových nervov, význam pre klinickú prax
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Róbert Illéš
Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasné princípy chirurgického liečenia nádorov chrbtice a miechy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
MUDr. Petr Aulický
Neurologická klinika, FN a LF MU u sv. Anny v Brně
MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Neurologická klinika, FN a LF MU u sv. Anny v Brně
Obecná terapie akutního mozkového infarktu
MUDr. Martina Bočková
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Desynchronizace a synchronizace EEG rytmů
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou, Nový Jičín
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, Neurologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha, Psychiatrické centrum, Praha
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTN, Praha, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
MUDr. Vladimír Línek
Neurologická klinika 1. LF, VFN, Praha
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Univerzita Palackého, Olomouc, Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice, Olomouc
MUDr. Lucie Závěšická
Psychiatrické centrum, Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
MUDr. Anežka Ticháčková
Univerzita Palackého, Olomouc, Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice, Olomouc
Léčba primární insomnie z pohledu psychiatra
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mgr. Daniel Žingor
Neurochirurgická klinika SZU, FNsP, Nové Zámky
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurochirurgická klinika SZU, FNsP, Nové Zámky
MUDr. Miloš Lampert
Neurochirurgická klinika SZU, FNsP, Nové Zámky
Možnosti chirurgickej liečby spinálneho epidurálneho abscesu
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
VI. sympozium praktické neurologie, 4.–5. 6. 2009, Brno
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická kliniká 3. LF UK a FN KV, Praha
Zpráva z pořádání neurologického kongresu
REFERÁTY Z LITERATÚRY
MUDr. Pavel Hradílek
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Publikujeme v zahraničí
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.