Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Léčba onemocnění extrapyramidového systému
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Léčba Parkinsonovy nemoci
MUDr. Marek Baláž
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Chirurgická terapie extrapyramidových onemocnění
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Terapie choreatických dyskinezí
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
Léčba dystonií
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonizmus, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Akutní stavy s extrapyramidovou symptomatikou
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
Posturálna instabilita u pacientov s Parkinsonovou chorobou a jej liečba
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN Brno
Profylaktická léčba migrény
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Omyly a chyby v liečbe epilepsie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Tomáš Nedělka
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Diabetická neuropatie z pohledu neurologa
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Ivan Chalupa, PhD.
SAV, Bratislava
Zriedkavé lyzozómové ochorenie – Niemannova-Pickova choroba typ C
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Terapie Alzheimerovy choroby a příbuzných neurodegenerativních demencí
INFORMÁCIE Z PRAXE
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Karel Máca
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Lumbální spinální stenóza u seniorů
INFORMÁCIE
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s.
V. levočské pracovné dni neuropsychiatrie, 24.–26. 9. 2009
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
KAIM – neurologická klinika JLF UK v Martine
Rozlúčili sme sa s primárom MUDr. Ladislavom Bevilaquom
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
KAIM – neurologická klinika JLF UK v Martine
Jubileum profesora MUDr. Daniela Bartka, DrSc.
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.