Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hromada
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice
Paliativní léčba a péče u nemocných s neurologickými chorobami
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika, LF MU a FN Brno
Paliativní léčba u nádorů mozku a míchy
MUDr. Jan Hromada
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice
Paliativní léčba nemocných s cévní mozkovou příhodou
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
Paliativní péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum a Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, UK FHS, Praha
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
Léčba pokročilé demence – paliativní přístup
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Karlova Univerzita, 3. LF a FN KV v Praze, Neurologická klinika, Praha
Paliativní péče u pacientů ve vegetativním stavu
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika FTN-IPVZ, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie)
MUDr. Jan Hromada
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice
Paliativní léčba a péče v pokročilých stadiích svalových dystrofií
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Paliativní péče v dětské neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petra Nytrová
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
MUDr. Dana Horáková
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Odd. MR, Radiodiagnostická klinika, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Odd. MR, Radiodiagnostická klinika, Praha
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
Neuromyelitis optica Devic – první demyelinizační aquaporinová kanalopatie?
MUDr. Helena Vondrová, CSc.
Neurologická klinika IPVZ – FTN, Praha
Diagnostika a diferenciální diagnostika diabetické polyneuropatie
MUDr. Jan Šroubek
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Martin Kovář
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Richard Plný
Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., Trutnov
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Extra-intrakraniální bypass při uzávěru arteria carotis interna
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Věra Zelená
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Paroxyzmální alien hand syndrom nebo RINCH u epilepsie frontálního laloku? Videokazuistika + přehled literatury věnované alien hand fenoménu a RINCH
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jiří Slíva
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Lékové interakce antiepileptik a antiparkinsonik
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Cévní mozkové příhody u diabetiků
Diabetici mají 1,5–3krát zvýšené riziko cévní mozkové příhody (CMP). Recidivy CMP jsou u diabetiků dvojnásobně časté, CMP má u diabetiků horší klinický průběh, hospitalizace bývá delší, diabetici mají vyšší úmrtnost a těžší neurologické postižení. Diabetes více zvyšuje riziko ischemické nežli hemoragické CMP, na druhé straně tranzitorní ischemické ataky jsou u diabetiků méně časté. Těsná kompenzace diabetu je doporučena v prevenci vzniku mikrovaskulárních komplikací diabetu, ale její význam v prevenci makrovaskulárních komplikací – jakou je CMP – není jasná. Léčba diabetiků s CMP je multifaktoriální – zahrnuje antihypertenzní, hypolipidemickou a antiagregační léčbu a pokud je indikace, tak i intervenci v karotickém řečišti.
Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, diabetes, léčba.

Stroke in diabetic patients
It is estimated that the risk of stroke is increased by 1.5–3 fold for patients with diabetes. Diabetes also doubles the risk of stroke recurrence, and stroke outcomes are significantly worse among patients with diabetes with increased mortality, more residual neurological deficit and longer hospital stays. Diabetes increases the risk of ischaemic stroke more than haemorrhagic stroke. Despite the higher prevalence of stroke in patients with diabetes, they have been shown to be less likely to develop transient ischaemic attack. Tight glycaemic control is recommended to prevent microvascular complications, but its benefits on macrovascular disease and stroke risk are still unproven. The management of patients with diabetes and acute stroke should include multifactorial intervention – antihypertensive, lipid-lowering and antiplatelet agents and, where appropriate, surgical intervention.
Key words: ischemic stroke, diabetes, treatment.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Nevrlý
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
MUDr. Vladimíra Sládková
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
MUDr. Pavel Otruba
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP, FN Olomouc
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc.
Ústav patologie FN Brno-Bohunice
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
Případ motorické a senzitivní neuropatie a roztroušené sklerózy mozkomíšní u jednoho pacienta
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Juraj Vyletelka
Neurologické oddelenie, FNsP Žilina
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.