Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hromada
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice
Paliativní léčba a péče u nemocných s neurologickými chorobami
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika, LF MU a FN Brno
Paliativní léčba u nádorů mozku a míchy
MUDr. Jan Hromada
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice
Paliativní léčba nemocných s cévní mozkovou příhodou
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
Paliativní péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum a Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, UK FHS, Praha
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
Léčba pokročilé demence – paliativní přístup
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Karlova Univerzita, 3. LF a FN KV v Praze, Neurologická klinika, Praha
Paliativní péče u pacientů ve vegetativním stavu
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika FTN-IPVZ, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie)
MUDr. Jan Hromada
Hospic sv. Lukáše, Ostrava-Výškovice
Paliativní léčba a péče v pokročilých stadiích svalových dystrofií
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Paliativní péče v dětské neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petra Nytrová
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
MUDr. Dana Horáková
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Odd. MR, Radiodiagnostická klinika, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Odd. MR, Radiodiagnostická klinika, Praha
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha
Neuromyelitis optica Devic – první demyelinizační aquaporinová kanalopatie?
MUDr. Helena Vondrová, CSc.
Neurologická klinika IPVZ – FTN, Praha
Diagnostika a diferenciální diagnostika diabetické polyneuropatie
MUDr. Jan Šroubek
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Martin Kovář
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Richard Plný
Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., Trutnov
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Extra-intrakraniální bypass při uzávěru arteria carotis interna
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Věra Zelená
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Paroxyzmální alien hand syndrom nebo RINCH u epilepsie frontálního laloku? Videokazuistika + přehled literatury věnované alien hand fenoménu a RINCH
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jiří Slíva
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Lékové interakce antiepileptik a antiparkinsonik
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Cévní mozkové příhody u diabetiků
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Nevrlý
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
MUDr. Vladimíra Sládková
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
MUDr. Pavel Otruba
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP, FN Olomouc
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc.
Ústav patologie FN Brno-Bohunice
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
Případ motorické a senzitivní neuropatie a roztroušené sklerózy mozkomíšní u jednoho pacienta
Pacienti s onemocněním Charcot-Marie-Tooth (CMT) mohou mít demyelinizační postižení i v oblasti centrálního nervového systému. Nacházíme potom při vyšetření MRI mozku podobný obraz jako u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS). Podobně u pacientů s RS může dojít k postižení periferních nervů, obdobnému jako u CMT. Nicméně při imunohistochemickém vyšetření periferního nervu lze nalézt mezi těmito dvěma typy postižení rozdíly. Zaznamenali jsme případ 38letého muže s klinickým obrazem amyotrofie horních končetin, flekčního držení prstů a zápěstí s omezením jejich hybnosti oboustranně, hypotrofie akrálně na dolních končetinách, flekčního postavení nohou a snížení svalové síly. Elektromyografické i histologické vyšetření svědčí pro motorickou a senzitivní axonálně-demyelinizační polyneuropatii a odpovídá hereditárnímu typu polyneuropatie. Dále má anamnézu recidivující retrobulbární neuritidy a atak parestezií v různých lokalizacích s dobrým efektem po terapii kortikoidy. Nález na MR mozku i krční míchy, VEP i likvorologické vyšetření svědčí jednoznačně pro RS. Uvažujeme nad novou, resp. nikoliv běžnou, genovou mutací u tohoto pacienta, navíc ve vzácné koincidenci s RS.
Kľúčové slová: onemocnění Charcot-Marie-Tooth, roztroušená skleróza mozkomíšní, polyneuropatie, elektromyografie.

A case of motor and sensory neuropathy and cerebrospinal multiple sclerosis in one patient
Patients with Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease may have demyelinating involvement also within the central nervous system. An MRI scan of the brain then shows a finding similar to that in patients with cerebrospinal multiple sclerosis (MS). Similarly, MS patients may develop peripheral nerve injury analogous to that in CMT. However, immunohistochemical examination of the peripheral nerve can distinguish between these two types of injury. We recorded a case of a 38-year-old man presenting with upper limb amyotrophy, flexed posture of the fingers and wrist with a bilateral restriction in movement, hypotrophy of the lower limb periphery, flexed leg position, and muscle wasting. Electromyographic as well as histological tests indicated motor and sensory axonal-demyelinating polyneuropathy corresponding to a hereditary type of polyneuropathy. In addition, he had a history of recurrent retrobulbar neuritis and paraesthesia attacks at various sites with a good effect following a therapy with corticoids. The MRI finding of the brain and cervical spinal cord, VEP as well as CSF examination are clearly indicative of MS. A novel, or uncommon, gene mutation is considered in this patient, and what is more, in a rare coincidence with MS.
Key words: Charcot-Marie-Tooth disease, cerebrospinal multiple sclerosis, polyneuropathy, electromyography.
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Juraj Vyletelka
Neurologické oddelenie, FNsP Žilina
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.