Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy nervosvalového přenosu
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu
Práce sumarizuje principy normálního nervosvalového přenosu. Depolarizace terminálního neuronu vede k influxu kalcia přes napěťově řízené kanály a dochází k fúzi acetylcholinových vezikul s presynaptickou membránou. Po uvolnění acetylcholinu (ACh) dochází k interakci s acetylcholinovým receptorem (AChR), otevření jeho kanálu, což vede k influxu natria. Jakmile se dostatečný počet kvant ACh naváže na receptory, otevřou se natriové kanály na svalové membráně, což následně vede k depolarizaci a svalové kontrakci. Při elektrodiagnostice poruch nervosvalového přenosu se používají dvě metodiky. Repetitivní stimulace nervu pomalými frekvencemi 2–3 Hz a detekce dekrementu a EMG jednotlivého svalového vlákna (single fiber EMG) a hodnocení jitteru nebo nervosvalového bloku.
Kľúčové slová: nervosvalové spojení, nervosvalový přenos, repetitivní stimulace nervu, single fiber EMG.

Neurophysiology and electrodiagnosis of neuromuscular transmission
This review summarizes the principles of normal neuromuscular transmission. Depolarization of the nerve terminal produces an influx of calcium through voltage-gated calcium channels and acetylcholine vesicles then fuse with the presynaptic membrane. After release, acetylcholine (ACh) interacts with the acetylcholine receptor (AChR); this opens the AChR channel, resulting in an influx of sodium. When a sufficient quantity of ACh binds to the receptors, sodium channels in muscle membrane open, leading to depolarization of the muscle and contraction. Electrodiagnostic studies can demonstrate a defect of neuromuscular transmission in two ways. The first is by repetitive nerve stimulation at slow rates 2–3 Hz and detection of decrement. The second is by performing single fiber electromyography and evaluating jitter or neuromuscular block.
Key words: neuromuscular junction, neuromuscular transmission, repetitive nerve stimulation, single fiber electromyography.
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FN Bratislava-Ružinov
Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia
MUDr. Jiří Piťha
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou myasthenia gravis
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Farmakoterapie myasthenia gravis
MUDr. Michala Jakubíková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kongenitální myastenické syndromy a myasthenia gravis dětského věku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Migréna a hormonální kontracepce
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice
Neuropatická bolest u diabetické neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Gabriela Zamišková
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
Mgr. Jana Dlouhá
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
Dana Šigutová
Oddělení následné péče Vítkov, detašované pracoviště NsP v Novém Jičíně
Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci
MUDr. Boris Leštianský
Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Strategie opioidní léčby
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Michal Miler
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Petr Dušek
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Marie Kofránková
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Antonův-Babinskiho syndrom
MUDr. Aleš Kopal
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
MUDr. Zoltán Kerekes
Patologie Litomyšl
MUDr. Milan Mrklovský
Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
Primární lymfom mozku
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 26.–27. 3. 2010, Bratislava
LISTY REDAKCII
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK v Praze a FN KV, Praha
Listy redakcii
created by © zooom.sk s.r.o.