Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy nervosvalového přenosu
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FN Bratislava-Ružinov
Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia
MUDr. Jiří Piťha
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou myasthenia gravis
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Farmakoterapie myasthenia gravis
MUDr. Michala Jakubíková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kongenitální myastenické syndromy a myasthenia gravis dětského věku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Migréna a hormonální kontracepce
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice
Neuropatická bolest u diabetické neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Gabriela Zamišková
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
Mgr. Jana Dlouhá
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
Dana Šigutová
Oddělení následné péče Vítkov, detašované pracoviště NsP v Novém Jičíně
Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci
MUDr. Boris Leštianský
Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Strategie opioidní léčby
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Michal Miler
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Petr Dušek
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Marie Kofránková
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Antonův-Babinskiho syndrom
Prezentujeme zde vzácný případ pacientky, u které došlo v odstupu několika let ke dvěma hemoragickým cévním mozkovým příhodám v povodí a. cerebri posterior. Dominantně byly poškozeny oba okcipitální laloky. Vzhledem k rozsahu lézí však došlo i k poškození struktur přilehlých temporálních a parietálních laloků, vše s levostrannou prevalencí. Klinicky se tento stav projevil Antonovým-Babinskiho syndromem (korová slepota, anozognozie, konfuze, konfabulace). Dále jsme u nemocné pozorovali kognitivní deficit a Gerstmannův syndrom (akalkulie, agrafie, porucha pravo-levé orientace, porucha poznávání prstů). K hemoragiím došlo velmi suspektně na terénu amyloidové angiopatie, žádná cévní anomálie nebyla odhalena.
Kľúčové slová: hemoragická CMP, Antonův-Babinskiho syndrom, anozognozie korové slepoty, Gerstmannův syndrom, kognitivní deficit.

Anton-Babinski syndrome
We are presenting a rare case-report of a patient with two succesive hemorrhagic strokes in the area of both posterior cerebral arteries. She has suffered bilateral lesions of occipital lobes. However, due to the size of the lesions, the neighbouring structures of temporal and parietal lobes have been affected too, more severly on the left side. Clinically we found Anton-Babinski syndrome (cortical blindness, anosognozia, state of confusion, confabulations). We also could notice a cognitive impairment of the patient and Gerstmann syndrome (acalculia, agraphia, right-left disorientation, finger agnosia). We consider the cause of hemorrhagic strokes an amyloid angiopathy, as no other vessel pathology has been revealed.
Key words: hemorrhagic stroke, Anton-Babinski syndrom, cortical blindness, anosognosia, Gerstmann syndrome, cognitive impairment.
MUDr. Aleš Kopal
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
MUDr. Zoltán Kerekes
Patologie Litomyšl
MUDr. Milan Mrklovský
Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
Primární lymfom mozku
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 26.–27. 3. 2010, Bratislava
LISTY REDAKCII
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK v Praze a FN KV, Praha
Listy redakcii
created by © zooom.sk s.r.o.