Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a. s., a Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice
Intoxikace v neurologii
MUDr. Hana Rakovcová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, Praha
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství, Praha
Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, Praha, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství, Praha, Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, Praha
Profesionální a neprofesionální intoxikace s postižením centrálního nervového systému v letech 2005 – 2009 z Národního registru nemocí z povolání a z dotazů Toxikologického informačního střediska
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Státní zdravotní ústav v Praze
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN v Praze
Chronická toxická encefalopatie způsobená organickými rozpouštědly
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
MUDr. Jan Latta
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Toxické neuropatie
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Idiosynkratické nežádoucí účinky antiepileptik a jejich klinický význam
MUDr. Alexandra Eichlerová
Centrum pracovního lékařství, PKN, a. s., Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a. s., FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Jana Šalandová
Centrum pracovního lékařství, PKN, a. s., Pardubice
MUDr. Jan Latta
Neurologická klinika PKN, a. s., FZS Univerzita Pardubice
Chronická intoxikace technickým benzinem profesionálního původu
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika FN Ostrava Poruba, Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
MUDr. Daniel Czerný
Neurologická klinika FN Ostrava Poruba, Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
Chronická intoxikace alkoholem
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie Centrum pro poruchy spánku a bdění Fakultní nemocnice Ostrava,, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, Ostrava
MUDr. Marie Kunčíková
Klinika dětské neurologie Centrum pro poruchy spánku a bdění Fakultní nemocnice Ostrava,, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, Ostrava
Spánek a epilepsie
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Kateřina Farníková
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Farmakoterapie pokročilé Parkinsonovy nemoci ve světle doporučených postupů
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Martin Šimo
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
Cervikogénna bolesť hlavy
S problematikou bolesti hlavy sa neurológ vo svojej klinickej praxi stretáva veľmi často. V rámci diferenciálno-diagnostických úvah si často kladie otázku, či bolesti hlavy nie sú podmienené cervikogénne. Odpoveď na túto otázku je veľmi zložitá, nakoľko patofyziológia a diagnostické kritériá sú nejasné a častá je pozitivita neurozobrazovacích vyšetrení s pozitívnym klinickým nálezom v cervikálnej oblasti ako aj možná spoluúčasť tenznej a migrenóznej bolesti, to všetko môže byť príčinou nadhodnotenia a stanovenia diagnózy cervikogénnej bolesti hlavy. Článok sa zaoberá cervikogénnou bolesťou hlavy a klinicky kontroverznou klinickou entitou, „cervikálnou migrénou“. Migréna patrí medzi primárne bolesti hlavy a cervikogénna bolesť hlavy je podľa Medzinárodnej klasifikácie bolesti hlavy IHS 2004 zaradená do sekundárnych bolestí hlavy pod položkou 11. 2. 1 ako cervikogénna/vertebrogénna bolesť hlavy. Primárne bolesti hlavy nemajú žiadny známy organický podklad, samotným problémom je bolesť hlavy, mechanizmy ich vzniku sú iba parciálne známe. Klasifikačný systém je popisný, deskriptívny, kde jednotlivé typy bolesti hlavy sú zoradené na základe ich prejavov. Tieto bolesti majú recidivujúci charakter, opakujú sa v rôznych intervaloch, ataky bolesti majú rozdielnu dobu trvania a rôzny charakter. Pri sekundárnych bolestiach hlavy, kde je zaradená aj cervikogénna bolesť hlavy, je bolesť prejavom organického ochorenia centrálneho, ale i periférneho nervového systému, či iných orgánov alebo systémov. Preto ju IHS môže zaradiť podľa etiológie, kde je klasifikácia založená na príčine vzniku ťažkostí.
Kľúčové slová: cervikogénna bolesť hlavy, liečba, klasifikácia.

Cervicogenic headache
Headache is a very common problem neurologists encounter in their clinical practices. Differential diagnostic considerations commonly include the question whether or not the headache has a cervicogenic basis. The answer to this question is very complex since the pathophysio logy and diagnostic criteria are unclear, positive neuroimaging findings in the cervical area are common and tension and migraine headache may be involved; all these may contribute to overdiagnosing cervicogenic headache. The paper deals with cervicogenic headache and "cervical migraine", a clinically controversial clinical entity. Migraine is a primary headache disorder and cervicogenic headache is a secondary headache disorder according to the 2004 International Classification of Headache Disorders coded as 11. 2. 1 cervicogenic/vertebrogenic headache. Primary headache disorders have no known organic basis; the very problem is the headache itself and the mechanisms of their origin are only partially known. The classification system is descriptive in which the individual types of headache disorders are classified based on their manifestations. These headache disorders have a recurrent nature, recurring in various intervals, and the headache attacks vary in their duration and character. In secondary headache disorders, including cervicogenic headache, the pain is a manifestation of an organic disease of the central but also peripheral nervous system, or other organs or systems. Therefore, cervicogenic headache can be classified according to the aetiology with the classification based on the cause of the complaint.
Key words: cervicogenic headache, treatment, classification.
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MS centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Demyelinizace a remyelinizace v CNS
MUDr. Soňa Feketová
1. neurologická klinika FNsP a LF UK Bratislava
Bolesť hlavy a sclerosis multiplex
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Zuzana Grambalová
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika neurologie Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení Na Františku, Praha
Úzkostné poruchy v neurologii
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc.
I. neurologická klinika SZU, FN Bratislava
Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov
INFORMÁCIE
Zdeňka Bartáková
VII. sympozium praktické neurologie, Brno, Hotel International, 3.–4. 6. 2010
KOMENTÁR
MUDr. Olga Zapletalová
MS centrum, neurologická klinika FN Ostrava
Komentář k článku
created by © zooom.sk s.r.o.