Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a. s., a Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice
Intoxikace v neurologii
MUDr. Hana Rakovcová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, Praha
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství, Praha
Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, Praha, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství, Praha, Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, Praha
Profesionální a neprofesionální intoxikace s postižením centrálního nervového systému v letech 2005 – 2009 z Národního registru nemocí z povolání a z dotazů Toxikologického informačního střediska
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Státní zdravotní ústav v Praze
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN v Praze
Chronická toxická encefalopatie způsobená organickými rozpouštědly
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
MUDr. Jan Latta
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Toxické neuropatie
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Idiosynkratické nežádoucí účinky antiepileptik a jejich klinický význam
MUDr. Alexandra Eichlerová
Centrum pracovního lékařství, PKN, a. s., Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a. s., FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Jana Šalandová
Centrum pracovního lékařství, PKN, a. s., Pardubice
MUDr. Jan Latta
Neurologická klinika PKN, a. s., FZS Univerzita Pardubice
Chronická intoxikace technickým benzinem profesionálního původu
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika FN Ostrava Poruba, Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
MUDr. Daniel Czerný
Neurologická klinika FN Ostrava Poruba, Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
Chronická intoxikace alkoholem
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie Centrum pro poruchy spánku a bdění Fakultní nemocnice Ostrava,, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, Ostrava
MUDr. Marie Kunčíková
Klinika dětské neurologie Centrum pro poruchy spánku a bdění Fakultní nemocnice Ostrava,, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, Ostrava
Spánek a epilepsie
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Kateřina Farníková
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Farmakoterapie pokročilé Parkinsonovy nemoci ve světle doporučených postupů
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Martin Šimo
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
Cervikogénna bolesť hlavy
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MS centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Demyelinizace a remyelinizace v CNS
MUDr. Soňa Feketová
1. neurologická klinika FNsP a LF UK Bratislava
Bolesť hlavy a sclerosis multiplex
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Diveky
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Aleš Grambal
Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Zuzana Grambalová
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Klinika neurologie Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení Na Františku, Praha
Úzkostné poruchy v neurologii
Úzkostné poruchy jsou běžnou součástí klinického obrazu neurologicky léčených pacientů. Vztah mezi psychickými problémy a organickým postižením je obzvláště zajímavý, protože poukazuje na mozkové okruhy a oblasti, které s úzkostí souvisí. Neurologická onemocnění, u kterých se objeví komorbidní úzkostná porucha, jsou spojená s větším funkčním postižením, zvýšenou spotřebou zdravotní péče a horším průběhem. Komorbidita s úzkostnou poruchou u neurologických pacientů rutinně vyžaduje psychiatrickou diagnostiku a vedení.
Kľúčové slová: neurologická onemocnění, úzkostné poruchy, diagnóza, komorbidita, léčba.

Anxiety disorders in neurology
Anxiety disorders commonly occur in neurologic conditions, and the relationships they have with such conditions are of particular interest, pointing in some instances to the involvement of certain brain regions or circuits. Neurological illnesses in comorbidity with anxiety disorders are associated with greater functional impairment, increased utilization of health services, and less favorable outcome. The manifestations and comorbidities of various neurological illnesses routinely involve psychiatric diagnosis and management.
Key words: neurological illnesses, anxiety disorders, diagnosis, comorbidity, treatment.
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc.
I. neurologická klinika SZU, FN Bratislava
Pregabalín v liečbe epilepsie a jej sprievodných príznakov
INFORMÁCIE
Zdeňka Bartáková
VII. sympozium praktické neurologie, Brno, Hotel International, 3.–4. 6. 2010
KOMENTÁR
MUDr. Olga Zapletalová
MS centrum, neurologická klinika FN Ostrava
Komentář k článku
created by © zooom.sk s.r.o.