Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika FTN, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Neurologická klinika FTN, Praha
Některá další neurologická onemocnění a jejich léčba v graviditě a laktaci
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika FTN, Praha
Neurologická onemocnění v těhotenství a v období kojení
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika, FTNsP, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Nemocniční lékárna FTNsP, Praha
Léčba migrény během gravidity a kojení
MUDr. Eva Meluzínová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Těhotenství a roztroušená skleróza
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika FTN, Praha
Epilepsie, těhotenství a kojení
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrea Bártková
Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Antifosfolipidový syndrom: jedna z příčin ischemických mozkových příhod v mladším věku
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
Jak rozpoznat a léčit bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Diagnostické a indikační chyby při léčbě epilepsie
MUDr. Věra Malinová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Stacionář pro léčbu poruch intermediálního metabolizmu, Praha
Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika
MUDr. Eva Meluzínová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Štefania Rusnáková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsii, Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Eva Jansová, Ph.D.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Pavla Šultesová
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
MUDr. Lia Elstnerová
Pediatrická klinika, Neonatologické oddělení, LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsii, Brno
Pyridoxin-dependentní epilepsie – nové trendy v diagnostice a terapii
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Fakulta zdravotníctva PU v Prešove
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Fakulta zdravotníctva PU v Prešove
Psychologicko-sociálne atribúty sclerosis multiplex
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod
Intravenózní trombolýza je v současnosti standardní účinnou léčbou akutní fáze ischemického iktu. Pro omezení IVT krátkým terapeu tickým oknem a poměrně malou efektivitu (hodnoceno dle rekanalizace okludované tepny) jsou zkoumány nové léčebné metody. Mezi nejnadějnější patří kombinovaná trombolýza, sonotrombolýza a mechanické odstranění – např. Merci katétrem (všechny již experimentálně využívány i na pracovištích ČR), dále je snaha o prodloužení časového okna k léčbě IVT a podrobnější diagnostiku pomocí zobrazovacích metod v akutní fázi iktu (především MRI DWI, MR PWI, CT angiografie, perfuzní CT). Pro další ověření skutečného efektu na léčbu ischemických cévních mozkových příhod jsou nutné další studie, jejichž design je ovšem komplikován dominantním postavením intravenózní trombolýzy v časné terapii akutního iktu (nutnost aplikace do 4,5 hodin od vzniku iktu při vyloučení kontraindikací, s výjimkou potvrzené okluze ACM či AB, kde je alternativou i trombolýza arteriální s delším terapeutickým oknem). Dále je nutné prokázat jak rekanalizaci okludované tepny, tak pozitivní vliv na výsledný klinický stav pacienta. Léčebný postup, který by byl dostatečně efektivní, dostupný a bezpečný, se zatím nepodařilo nalézt, ale vzhledem k řadě probíhajících studií se slibnými průběžnými výsledky je budoucnost rozhodně nadějná.
Kľúčové slová: trombolýza, akutní mozkový infarkt, Merci katétr, sonotrombolýza.

The present and future of recanalization therapy in acute ischaemic stroke
Intravenous thrombolysis (IVT) is currently a standard effective treatment for acute-stage ischaemic stroke. Because of the limitations of IVT which include a short therapeutic window and a relatively low efficacy (as assessed by the recanalization of the occluded artery), new therapeutic methods are investigated. Among the most promising are combined thrombolysis, sonothrombolysis and mechanical removal, e. g. with the Merci catheter (all of which are being experimentally used at centres in the Czech Republic); moreover, attempts are made to prolong the time window for treatment with IVT and to more accurately diagnose using imaging methods in acute-stage stroke (particularly MRI DWI, MRI PWI, CT angiography and perfusion CT). To further prove the true effect on the treatment of ischaemic stroke, more studies are required; however, their design is complicated by the dominant position of intravenous thrombolysis in early treatment of acute stroke (it needs to be applied within 4.5 hours of the onset of stroke provided there are no contraindications, except when occlusion of MCA or BA is confirmed where intra-arterial thrombolysis with a longer therapeutic window is also an option). Furthermore, it is necessary to demonstrate both recanalization of the occluded artery and the positive effect on the patient's consequent clinical condition. No therapeutic procedure which would be sufficiently effective, available and safe has been found; however, given the number of ongoing trials with promising early results, the future certainly is hopeful.
Key words: thrombolysis, acute cerebral infarction, Merci catheter, sonothrombolysis.
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie, PdF, Univerzita Komenského, Bratislava, I. neurologická klinika, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Staré mesto
Mgr. Martin Malík, PhD.
Katedra logopédie, PdF, Univerzita Komenského, Bratislava, I. neurologická klinika, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Staré mesto
Diagnostika lexikálneho vyhľadávania u pacientov s afáziou
MUDr. Miroslava Fauknerová
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
MUDr. Tomáš Peisker
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
MUDr. Eva Medová
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou
KONTROVERZIE
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
vedoucí Centra pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Demence s Lewyho tělísky a demence u Parkinsonovy nemoci
KOMENTÁR
MUDr. Petr Aulický
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Komentář k článku „Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou“
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax, 14. – 16. 10. 2010, Nový Smokovec
created by © zooom.sk s.r.o.