Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Hyperkinetické syndromy
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice
Tardivní dystonie
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, Bratislava
Tremor z pohľadu klinického neurológa
Tremor alebo tras možno charakterizovať ako mimovoľné rytmické a sinusoidálne pohyby jednej alebo viacerých častí tela. Tremor môže postihnúť hociktorú časť tela, vrátane hlavy, brady a mäkkého podnebia. Tento prehľad sa z praktického hľadiska zaoberá diagnostikou a liečbou najčastejších klinických jednotiek a syndrómov asociovaných s tremorom.
Kľúčové slová: tremor

Tremor from a clinical neurologist’s perspective
Tremor is characterized by involuntary, rhythmic and sinusoidal movements of one or more body parts. Tremor can affect almost any body part, including the head, chin and soft palate. This paper reviews diagnostic and therapeutic aspects of most common clinical entities and syndromes associated with tremor.
Key words: tremor
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Choreatické dyskineze
MUDr. Ondřej Fiala
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Tiky a Touretteův syndrom
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Martina Bočková
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Myoklonus
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Balizmus
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Michal Dufek
RS centrum, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Co je nového v terapii roztroušené sklerózy interferonem beta v České republice?
MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Dita Kalnická
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Novinky ve farmakoterapii demencí
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútne myelitídy – etiológia, diagnostika a liečba
MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Současné možnosti terapie Lennox-Gastautova syndromu
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Sandiferův syndrom
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Zdeněk Pavelka
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
MUDr. Karel Zitterbart
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Nádory centrálního nervového systému u dětí
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Jerie
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Radko Kříž
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Stanislav Černohorský
Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Komplikace perkutánní kyfoplastiky
MUDr. Hynek Lachmann
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Spontánní nitrolební hypotenze
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 5
Neurológovia sa pýtajú…
created by © zooom.sk s.r.o.