Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Hyperkinetické syndromy
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice
Tardivní dystonie
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, Bratislava
Tremor z pohľadu klinického neurológa
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Choreatické dyskineze
MUDr. Ondřej Fiala
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Tiky a Touretteův syndrom
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Martina Bočková
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Myoklonus
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Balizmus
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Michal Dufek
RS centrum, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Co je nového v terapii roztroušené sklerózy interferonem beta v České republice?
MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Dita Kalnická
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Novinky ve farmakoterapii demencí
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútne myelitídy – etiológia, diagnostika a liečba
Diferenciálna diagnostika akútnych myelitíd je široká. Neurológovia musia byť oboznámení s početnou potenciálnou etiológiou akútnych myelopatií a byť schopní indikovať efektívny diagnostický algoritmus vychádzajúci z anamnézy, klinického obrazu a nálezu pri vyšetrení miechy magnetickou rezonanciou (MR). U každého pacienta s akútnou myelopatiou je najvyššou prioritou posúdenie akútnej kompresívnej etiológie. Ak sa MR vyšetrením miechy vylúči akútna kompresívna príčina a zistí sa intramedulárna spinálna lézia, primárnou diagnostickou úvahou sa stáva podozrenie na infekčnú myelitídu alebo neinfekčnú zápalovú myelopatiu. Diferenciálne diagnosticky musí byť vylúčená miechová ischémia alebo iná cievna príčina. V článku je uvedený klinický obraz, priebeh, diagnostika a liečba myelitíd. Infekčné myelitídy zapríčiňujú vírusové, bakteriálne a veľmi zriedkavo fungálne alebo parazitárne mikroorganizmy. Akútne neinfekčné zápalové myelopatie boli v minulosti často označované ako idiopatická akútna transverzálna myelitída. Pokroky v znázorňovacích metodikách a v neuroimunológii umožňujú v súčasnosti u mnohých pacientov určiť špecifickejšie diagnózy – neuromyelitis optica, sclerosis multiplex, akútna diseminovaná encefalomyelitída, postvakcinačná alebo postinfekčná myelitída, zápalové myelopatie asociované so systémovými autoimunitnými ochoreniami a akútna paraneoplastická myelitída. V článku je zdôraznený význam rýchleho diagnostického algoritmu a terapeutického manažmentu infekčných a zápalových myelitíd.
Kľúčové slová: infekčné myelitídy, neinfekčné zápalové myelopatie, diagnostický algoritmus, liečba.

Acute myelitis – etiology, diagnosis and treatment
The differential diagnosis of acute myelitis is broad. Therefore, neurologists must be aware of many potential etiologies for acute myelopathy and be able to provide an ordered and efficient diagnostic approach based on patient´s history, clinical examination and magnetic resonance imaging (MRI) findigs. When faced with a patient with an acute myelopathy, excluding an acute compressive cause by MRI is of highest priority. Having excluded a compressive cause and having found an intramedullary spinal cord lesion, the diagnosis of an infectious or inflammatory myelopathy becomes a primary consideration. Detailed history, clinical presentation, focused investigations and treatment of infectious and inflammatory myelopathies are reviewed. Infectious myelitis are caused by viral, bacterial, and rarely by fungal or parasitic agents. Acute noninfectious inflammatory myelopathies were previously often categorized as idiopathic acute transverse myelitis. Advances in neuroimaging and in neuroimmunology have allowed in many cases more specific diagnosis, such as neuromyelitis optica, multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis, postvaccinial or postinfectious myelitis, inflammatory myelopathies associated with systemic autoimmune diseases and acute paraneoplastic myelopathies. This paper focuses on a prompt ordered approach in diagnostic evaluation and on treatment of infectious and inflammatory causes of acute myelitis.
Key words: infectious myelitis, inflammatory myelopathies, diagnostic algorithm, treatment.
MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Současné možnosti terapie Lennox-Gastautova syndromu
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Sandiferův syndrom
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Zdeněk Pavelka
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
MUDr. Karel Zitterbart
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Nádory centrálního nervového systému u dětí
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Jerie
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Radko Kříž
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Stanislav Černohorský
Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Komplikace perkutánní kyfoplastiky
MUDr. Hynek Lachmann
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Spontánní nitrolební hypotenze
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 5
Neurológovia sa pýtajú…
created by © zooom.sk s.r.o.