Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Olga Pecinovská
Oddělení pro léčbu závislostí, 1. LF UK, Praha
Delirium u závislostí na návykových látkách
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Liečba delíria
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Delirium u geriatrických nemocných
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Karlova univerzita v Praze 1. lékařská fakulta a Všeobecná neurologická klinika v Praze
Delirium: častý, závažný a opomíjený problém
MUDr. Tereza Uhrová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Klempíř
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Delirium – obecný úvod do problematiky
Delirium je klinický syndrom charakterizovaný poruchou pozornosti a akutní kognitivní dysfunkcí. Vyskytuje se často u hospitalizovaných jedinců a jeho výskyt stoupá se zvyšujícím se věkem a závažností somatického stavu. Diagnostika deliria se opírá o anamnézu, klinické pozorování chování a vyšetření kognitivních funkcí. Nejčastějším a nejvýznamnějším rizikovým faktorem rozvoje deliria je přítomnost demence. V neurologické praxi se delirium krom demence vyskytuje též u cévních mozkových příhod, neuroinfekcí, tumorů atd.; častou příčinou jsou rovněž podávaná farmaka.
Kľúčové slová: delirium, vědomí, demence, kognitivní funkce.

Delirium – a general introduction
Delirium is a clinical syndrome characterized by an acute attention deficit and cognitive dysfunction. It occurs frequently in hospitalized individuals, and its incidence rises with increasing age and severity of somatic condition. Diagnosis of delirium is based on history, clinical observation of behavior and testing of cognitive functions. The most common and important risk factor for development of delirium is the presence of dementia. In neurological practice, especially delirium occurs in dementia, as well as in stroke, CNS infections, tumors, etc.; administered drugs are also a frequent cause of delirium.
Key words: delirium, consciousness, dementia, cognitive functions.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Neuropatická bolest – častá komponenta mnoha onemocnění
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
Neurologické oddelenie VNsP Levoča
Primárne progresívna roztrúsená skleróza – diagnostika, klinické aspekty a liečba
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petra Kalitová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Současné možnosti léčby závratí
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Kastner
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Sekundární bolesti hlavy v klinické praxi
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetinami ve spánku u dětí
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Markéta Pospíšková
Oddělení radiační onkologie, KOC KNTB a. s., Zlín
MUDr. Milan Kohoutek
Oddělení radiační onkologie, KOC KNTB a. s., Zlín
MUDr. Michaela Zábojníková
Oddělení radiační onkologie, KOC KNTB a. s., Zlín
Současný stav a perspektivy léčby mozkových metastáz
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Jan Živný, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK, Praha
Myasthenia gravis – souvislost s vakcinací proti chřipce
MUDr. Martin Vyhnálek
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, AD Centrum, Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN KV, Neurologická klinika, Praha
MUDr. Václav Dostál
Neurologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum, UK FHS v Praze
MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Vladimír Línek
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax 21. – 22. október 2011, Tále
KONTROVERZIE
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno, Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Centrum pro epilepsie Motol, Praha
Alternativní monoterapie epilepsie versus kombinovaná terapie epilepsie
REFERÁTY Z LITERATÚRY
MUDr. Tomáš Gescheidt
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
created by © zooom.sk s.r.o.