Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění
Cílem léčebné výměnné plazmaferézy (LVP) je odstranění patologických látek v plazmě (autoprotilátek, monoklonálních proteinů, toxinů vázaných na plazmatické bílkoviny) nebo odstranění nadměrně zmnožených fyziologických součástí plazmy (cytokinů, kininů, složek komplementu aj.). Podle „American Society for Apheresis“ (ASFA) je do nejvyšší indikační kategorie (I.) pro léčbu LVP (tj. léčebná metoda 1. volby, a to buďto samostatně nebo jako alternativa spolu s dalšími léčebnými postupy) z neurologických onemocnění kromě autoimunitních nervosvalových onemocnění zařazen pouze PANDAS („Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with streptoccal infections and Sydenham’s chorea“) a do II. kategorie (léčba 2. volby) akutní diseminovaná encefalomyelitida, roztroušená skleróza, Devicova choroba a vybrané paraneoplastické neurologické syndromy s přítomností autoprotilátek. Autoimunitní nervosvalová onemocnění představují nejčastější neurologickou indikaci LVP a do I. kategorie (dle ASFA) jsou zařazeny myasthenia gravis (MG), Guillainův-Barréův syndrom (GBS), chronická zánětlivá demyelinizační neuropatie (CIDP) a paraproteinemické polyneuropatie IgG/IgA; do II. kategorie je zařazen Lambertův-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) a získaná neuromyotonie. Klinická doporučení Evropské federace neurologických společností, Americké neurologické asociace i České neurologické společnosti považují LVP za léčbu 1. volby pouze u GBS a MG (jako krátkodobou léčbu zejména u těžkých případů rozvinuté nebo hrozící myasthenické krize k navození remise a v přípravě k tymektomii nebo jiným chirurgickým zákrokům), a to jako alternativu k IVIG, avšak s méně příznivým profilem nežádoucích účinků. U CIDP je LVP doporučována jako léčba 2. volby v případě selhání léčby 1. volby (kortikosteroidy nebo IVIG). U paraproteinemické neuropatie a LEMS neexistuje validní průkaz efektu LVP.
Kľúčové slová: plazmaferéza, autoprotilátky, myasthenia gravis, Guillainův-Barréův syndrom.

Therapeutic plasma exchange in the treatment of autoimmune neuromuscular disordes
The aim of therapeutic plasma exchange (TPE) is to remove pathological (autoantibodies, monoclonal proteins, toxins bound to plasma proteins) or increased physiological plasma components (cytokins, kinins). Among neurological diseases, TPE is the accepted first-line therapy (according to American Society for Apheresis [ASFA] – category I) in PANDAS („Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with streptoccal infections and Sydenham’s chorea“), and the second-line therapy (category II) in acute disseminated encephalomyelitis, multiple sclerosis, Devic disease and some paraneoplastic neurological syndromes with autoantibodies. Autoimmune neuromuscular disorders, however, are the most frequent indications for TPE in neurology: myasthenia gravis (MG), Guillain- Barré syndrome (GBS), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) and paraproteinaemic polyneuropathy IgG/IgA are classified as category I (acc. to ASFA), and Lambert-Eaton myastenic syndrome (LEMS) and acquired neuromyotonia as category II. Guidelines of the European Federation of Neurology, the American Academy of Neurology and the Czech Neurological Society, however, consider TPE as the first-line therapy in GBS and MG only (as the alternative method to intravenous humane immunoglobulin [IVIG] that has more favourable safety profile), while TPF is recommended as the second-line therapy in CIDP, and the evidence of the TPE effect in paraproteinaemic polyneuropathies and LEMS is lacking.
Key words: plazma exchange, autoantibodies, myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
MUDr. Mária Cuninková
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
Použitie monoklonových protilátok v neurológii
MUDr. Jiří Piťha
Centrum Myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o. z.
Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU UN Bratislava–Ružinov
Imunoterapia v neurológii
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Bratislava–Ružinov
Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Halbichová
Neurologické oddělení, Dopravní zdravotnictví, Praha, Centrum pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice Praha
Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kompenzovaný pacient s epilepsií – cesta a cíl
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Prevence demence a životní styl
MUDr. Václav Vybíhal
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
Normotenzní hydrocefalus
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Petra Mandysová MSN
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Stanislava Klobucká
Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
prof. MUDr. Michal Kováč, CSc.
Neurologická klinika, FNsP, Nové Zámky
PhDr. Elena Žiaková
Katedra fyzioterapie, FO a ZOŠ, SZU, Bratislava
Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu
MUDr. Václav Maťoška
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Tereza Kumstýřová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Miroslav Zajac
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Zuzana Lacinová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou
INFORMÁCIE
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 29. 9. – 1. 10. 2011
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurológovia sa pýtajú …
MUDr. Jan Šroube
Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce a FN Motol, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.