Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
MUDr. Mária Cuninková
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
Použitie monoklonových protilátok v neurológii
MUDr. Jiří Piťha
Centrum Myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o. z.
Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU UN Bratislava–Ružinov
Imunoterapia v neurológii
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Bratislava–Ružinov
Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Halbichová
Neurologické oddělení, Dopravní zdravotnictví, Praha, Centrum pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice Praha
Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kompenzovaný pacient s epilepsií – cesta a cíl
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Prevence demence a životní styl
MUDr. Václav Vybíhal
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
Normotenzní hydrocefalus
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Petra Mandysová MSN
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Stanislava Klobucká
Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
prof. MUDr. Michal Kováč, CSc.
Neurologická klinika, FNsP, Nové Zámky
PhDr. Elena Žiaková
Katedra fyzioterapie, FO a ZOŠ, SZU, Bratislava
Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu
V tejto práci prezentujeme roboticky asistovanú lokomočnú terapiu v systéme LOKOMAT a interpretujeme výsledky 12–týždňového roboticky asistovaného lokomočného tréningu u 5,5–ročnej a 25–ročnej pacientky s kvadruspastickou formou DMO. Cieľom terapie bolo zlepšiť motorické funkcie, stabilitu sedu, stoja a podľa možností aj zlepšenie chôdze. Pred terapiou a po terapii boli pacientky testované prostredníctvom hodnotenia GMFM. V oboch prípadoch bolo evidované výrazné zlepšenie stabilizácie trupového svalstva. U 5,5–ročného dievčatka sme zaznamenali zlepšenie stereotypu chôdze. Zlepšenie stereotypu chôdze u detí s DMO dokumentované prácami zahraničných autorov naznačuje, že paradigmu špecifického cieleného lokomočného tréningu možno aplikovať na deti s DMO, ktoré vo svojom motorickom vývoji doposiaľ nemali možnosť chôdze s fyziologickým stereotypom.
Kľúčové slová: roboticky asistovaný lokomočný tréning, detská mozgová obrna, gross motor function measure.

Improvement of motor functions evaluated by GMFM after robotic- assisted treadmill training in two patients with cerebral palsy
In this paper we present a robotic-assisted locomotor therapy in LOKOMAT system and report here the results of a 12-week trial of robotic- assisted treadmill therapy in the LOKOMAT system of a 5,5 year and 25 year old patients both suffering from quadriplegia form of cerebral palsy. The aim of the treatment was to improve motor function, stability of sitting, standing and if possible also improvement of walking parameters. Before and after therapy the patients were examined and tested in a standard way through a range of GMFM. In both cases we have documented significant improvement in stabilization of the axial muscle tone. We have recorded improvement of the walking stereotype in 5,5 year old girl. Improvement of walking abilities in children with CP documented in the works of foreign authors suggests that the paradigm of taskspecific locomotor training could be applied to children with CP who, within their motor development, have not been able to walk with physiological stereotypes so far.
Key words: robotic-assisted treadmill training, cerebral palsy, gross motor function measure.
MUDr. Václav Maťoška
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Tereza Kumstýřová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Miroslav Zajac
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Zuzana Lacinová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou
INFORMÁCIE
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 29. 9. – 1. 10. 2011
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurológovia sa pýtajú …
MUDr. Jan Šroube
Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce a FN Motol, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.