Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
MUDr. Mária Cuninková
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
Použitie monoklonových protilátok v neurológii
MUDr. Jiří Piťha
Centrum Myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o. z.
Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU UN Bratislava–Ružinov
Imunoterapia v neurológii
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Bratislava–Ružinov
Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Halbichová
Neurologické oddělení, Dopravní zdravotnictví, Praha, Centrum pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice Praha
Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kompenzovaný pacient s epilepsií – cesta a cíl
Kompenzace je jedním ze základních cílů léčby epilepsie – při vymizení záchvatů dochází jednoznačně ke zlepšení kvality života pacienta. Dosud není zcela shoda, jak přesně „kompenzaci“ definovat, ani jak dlouho má trvat. Pro pacienty je jistě nejlákavější možnost, když toto období trvá po celý jejich život. Cestou k dosažení tohoto cíle je iniciálně monoterapie vhodně zvoleným antiepileptikem. Ne všem pacientům stačí ke kompenzaci průměrné dávky léků, u některých vymizí záchvaty až při dávkách vyšších. Neotestování léků do maximálních tolerovaných dávek je jednou z nejčastějších chyb v léčbě. Na druhou stranu může být ale chybou i nepřiměřené dlouhé setrvání na vysokých dávkách, zejména při hraniční toleranci a chybějící vyšší účinnosti. Při selhání iniciální monoterapie je nutné rozhodnout, zda zvolit alternativní monoterapii nebo polyterapii. Oba tyto postupy mají své výhody a nevýhody a rozhodnutí je vždy individuální. Byť je tradičně upřednostňována monoterapie, může být při významné účinnosti a dobré toleranci prvního léku, při nízkém riziku interakcí a vysokém riziku relapsu závažných záchvatů zvoleno již v této fázi léčby přidání dalšího léku. Dlouhou dobu byla polyterapie spojována s vysokým rizikem nežádoucích účinků ve srovnání s monoterapií. To je jistě významná nevýhoda, protože kvalita života pacienta je určena nejen dosažením kompenzace onemocnění, ale i absencí nepřijatelných nežádoucích účinků léčby. Dostupnost nových antiepileptik s odlišnými mechanizmy účinků a zejména individuální přístup v úpravě dávkovacích schémat umožňují dnes u řady pacientů při racionální kombinaci velmi dobře účinnou polyterapii se srovnatelnou četností výskytu nežádoucích účinků jako při použití monoterapie.
Kľúčové slová: epilepsie, kompenzace, monoterapie, polyterapie.

How to reach remission in epilepsy patient
Seizure freedom is one of the main goals of therapy in epilepsy patients as it is associated with significant quality of life improvement. There is still no consensual definition of seizure remission regarding the period of its duration. For patients, long-life remission is definitely the most acceptable. The way how to reach seizure freedom starts with initial monotherapy with adequately chosen antiepileptic drug. Most of the patients but not all are responding to moderate or even modest dosing, in some higher or maximal dosing is necessary to reach the full benefit. In initial monotherapy failure the further step is alternative monotherapy or polytherapy. Though monotherapy is tradionally viewed as a gold standard, both approaches should be considered in individual patient. In certain cases adding another drug may be less risky than the trial of converting from one monotherapy to another, mainly in patients with frequent or severe seizures. Monitoring and assessment of adverse effects of therapy is an inevitable part of epilepsy treatment as these can strongly influence the quality of life. Polytherapy seems to carry a higher risk of adverse effects however with new mechanism of action of modern drugs and with individual tailoring of drug dosing the adverse effects are comparable to monotherapy.
Key words: epilepsy, remission, monotherapy, polytherapy.
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Prevence demence a životní styl
MUDr. Václav Vybíhal
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
Normotenzní hydrocefalus
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Petra Mandysová MSN
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Stanislava Klobucká
Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
prof. MUDr. Michal Kováč, CSc.
Neurologická klinika, FNsP, Nové Zámky
PhDr. Elena Žiaková
Katedra fyzioterapie, FO a ZOŠ, SZU, Bratislava
Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu
MUDr. Václav Maťoška
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Tereza Kumstýřová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Miroslav Zajac
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Zuzana Lacinová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou
INFORMÁCIE
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 29. 9. – 1. 10. 2011
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurológovia sa pýtajú …
MUDr. Jan Šroube
Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce a FN Motol, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.