Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
MUDr. Mária Cuninková
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
Použitie monoklonových protilátok v neurológii
MUDr. Jiří Piťha
Centrum Myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o. z.
Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení
Intravenózny imunoglobulín (IVIg) sa používa v liečbe rôznych neuroimunologických ochorení. V posledných rokoch bola účinnosť IVIg dokumentovaná v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách. IVIg sa stal prvolíniovou liečbou pri Guillain- Barrého syndróme, multifokálnej motorickej neuropatii, chronickej demyelinizačnej polyneuropatii a rýchlo sa zhoršujúcej myasténii gravis. Okrem toho, IVIg má významnú úlohu ako druholíniová liečba u pacientov, ktorí majú refraktérne formy polymyozitídy, dermatomyozitídy, Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu, stiff-person syndrómu na kombinovanú imunosupresívnu liečbu, a tiež pri relapsoch sclerosis multiplex viazaných na puerpérium. IVIg je dobre tolerovaný, ľahko aplikovateľný a má relatívne rýchly nástup účinku. Vzhľadom na výborný bezpečnostný profil a nekomplikované podávanie sa IVIg začal používať veľmi liberálne pri viacerých ochoreniach s predpokladanou autoimunitnou patogenézou a tiež pri ochoreniach, pri ktorých nie je žiadna účinná liečba. IVIg by mal byť principiálne indikovaný len na základe výsledkov kontrolovaných klinických štúdií. V článku uvádzame klinické poznatky a praktické odporúčania pre používanie IVIg pri autoimunitných neurologických ochoreniach.
Kľúčové slová: intravenózny imunoglobulín, Guillain-Barrého syndróm, multifokálna motorická neuropatia, chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia, myasténia gravis, Lambert-Eaton myastenický syndróm, polymyozitída, dermatomyozitída, stiff-person syndróm, sclerosis multiplex.

Intravenous immunoglobulin therapy for autoimmune neurological disorders
Intravenous immunoglobulins (IVIg) have been used for treating various neuroimmunological diseases. Over the past years their efficacy could be demonstrated in placebo-controlled, double-blinded clinical trials. Use of IVIg has become the first-line treatment for Guillain-Barré syndrome, multifocal motor neuropathy, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and rapidly worsening myasthenia gravis. Furthermore, IVIg plays an important role as a second-line treatment in selected chronic treatment-refractory cases of polymyositis, dermatomyositis, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, stiff-person syndrome, and also in postpartum-related relapses of multiple sclerosis. IVIg is well tolerated, easily administered, and is often efficacious with a relatively rapid action. Due to an excellent safety profile, IVIg has been used very liberally for most diseases with suspected autoimmune pathology or where there is no treatment available. Therefore, IVIg should be principally used according to available data from controlled clinical trials. Here we review the clinical applications and recommendations for the use of IVIg in autoimmune neurologic diseases.
Key words: intravenous immunoglobulin, Guillain-Barré syndrome, multifocal motor neuropathy, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, myasthenia gravis, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, polymyositis, dermatomyositis, stiff-person syndrome, sclerosis multiplex.
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU UN Bratislava–Ružinov
Imunoterapia v neurológii
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Bratislava–Ružinov
Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Halbichová
Neurologické oddělení, Dopravní zdravotnictví, Praha, Centrum pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice Praha
Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kompenzovaný pacient s epilepsií – cesta a cíl
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Prevence demence a životní styl
MUDr. Václav Vybíhal
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
Normotenzní hydrocefalus
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Petra Mandysová MSN
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Stanislava Klobucká
Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
prof. MUDr. Michal Kováč, CSc.
Neurologická klinika, FNsP, Nové Zámky
PhDr. Elena Žiaková
Katedra fyzioterapie, FO a ZOŠ, SZU, Bratislava
Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu
MUDr. Václav Maťoška
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Tereza Kumstýřová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Miroslav Zajac
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Zuzana Lacinová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou
INFORMÁCIE
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 29. 9. – 1. 10. 2011
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurológovia sa pýtajú …
MUDr. Jan Šroube
Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce a FN Motol, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.