Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
MUDr. Mária Cuninková
Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
Použitie monoklonových protilátok v neurológii
MUDr. Jiří Piťha
Centrum Myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s., nemocnice Teplice o. z.
Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU UN Bratislava–Ružinov
Imunoterapia v neurológii
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Bratislava–Ružinov
Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach
Kortikoidy sú najčastejšie používané imunomodulačné farmaká. Imunosupresívne a protizápalové účinky kortikoidov sa uplatňujú viacerými mechanizmami. Kortikoidy indukujú neutrofíliu, ale na druhej strane spôsobujú depléciu T-buniek, monocytov a eozinofilov. Kortikoidy ovplyvňujú funkčné vlastnosti T-buniek a monocytov, pôsobia na syntézu a sekréciu cytokinínov a imunitných mediátorov, ovplyvňujú mikrovaskulárnu permeabilitu. Pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach môže dlhodobá kortikoterapia trvať roky (napr. myasténia gravis, polymyozitída, dermatomyozitída, CIDP, atď.), pri iných ochoreniach (napr. sclerosis multiplex) je indikovaná krátkodobá kortikoterapia. V úvode liečby je odporúčaný agresívny prístup s vysokou dávkou prednizonu. Iniciálna dávka prednizonu má dosahovať 1 mg/kg v jednorazovej rannej dávke. Kortikoterapia môže byť sprevádzaná nežiaducimi vedľajšími príznakmi. Ak je kortikoterapia indikovaná, treba minimalizovať jej vedľajšie účinky a súčasne zabezpečiť jej optimálnu terapeutickú efektívnosť. Tieto požiadavky najlepšie spĺňa režim jednorazových alternujúcich dávok prednizonu.
Kľúčové slová: kortikoidy, mechanizmus účinku, liečba, základné princípy, vedľajšie účinky.

Basic principles of corticosteroid treatment in autoimmune neuromuscular disorders
Corticosteroids are the most widely and frequently used immunomodulatory agents. The immunosuppressive and anti-inflammatory effects of corticosteroids have several components. Corticosteroids induce peripheral blood neutrophilia, whereas T-cells, monocytes, and eosinophils are depleted from blood. Steroids alter functional properties of T-cells and monocytes, act on synthesis and secretion of cytokines and immune mediators, and have effect on microvascular permeability. For autoimmune neuromuscular diseases treatment with corticosteroids can be extended over many years (e.g., myasthenia gravis, polymyositis, dermatomyositis, CIDP, etc), for other diseases corticosteroid treatment is limited to a short period time (e.g., multiple sclerosis). An aggressive approach with high-dose prednisone beginning early in the diseases is recommended. A high dose of at least 1 mg/kg as a single daily morning dose in initial period is prefered. Treatment with corticosteroids can be associated with side reactions. When corticosteroid treatment becomes mandatory, efforts must focus on minimizing corticosteroids side effects while maintaining therapeutic efficacy. The single-dose, alternate-day program minimizes adverse effects while adequately maintaining control of underlying disease.
Key words: corticosteroids, mechanism of action, treatment, general principles, side effects.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Halbichová
Neurologické oddělení, Dopravní zdravotnictví, Praha, Centrum pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice Praha
Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kompenzovaný pacient s epilepsií – cesta a cíl
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Prevence demence a životní styl
MUDr. Václav Vybíhal
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
Normotenzní hydrocefalus
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Petra Mandysová MSN
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Stanislava Klobucká
Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
prof. MUDr. Michal Kováč, CSc.
Neurologická klinika, FNsP, Nové Zámky
PhDr. Elena Žiaková
Katedra fyzioterapie, FO a ZOŠ, SZU, Bratislava
Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu
MUDr. Václav Maťoška
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Tereza Kumstýřová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Miroslav Zajac
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Zuzana Lacinová
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou
INFORMÁCIE
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 29. 9. – 1. 10. 2011
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Neurológovia sa pýtajú …
MUDr. Jan Šroube
Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce a FN Motol, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.