Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Úvodné slovo
JUDr. Jan Vondráček
Fakultní nemocnice Motol, Praha
JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček
Nestandardní ukončení hospitalizace Právní, medicínské a etické problémy
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Komentár k článku Nestandardní ukončení hospitalizace
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Paraneoplastické syndromy – úvod
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.2
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Paraneoplastické neurologické syndromy – základní charakteristika, klasifikace, etiopatogeneze a diagnostika
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Paraneoplastické syndromy periferních nervů, nervosvalového spojení a svalů
Klasické paraneoplastické syndromy (PNS) této skupiny zahrnují subakutní senzitivní neuronopatii (SSN), Lambertův-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) a dermatomyozitidu. Senzitivně-motorické periferní neuropatie, autonomní neuropatie a hyperexcitabilita periferních nervů jsou méně časté. Symptomy PNS mohou předcházet manifestaci systémové malignity a diagnóza je tak obtížnější. SSN je nejčastější a je charakterizována primární lézí senzitivních neuronů v gangliích zadních kořenů míšních, ale někteří pacienti mohou mít také projevy axonální a demyelinizační neuropatie. Paraneoplastický původ je pouze jednou z příčin a anti-Hu protilátky jsou vysoce senzitivní pro malobuněčný karcinom plic. Protilátky asociované s LEMS, myasthenia gravis, neuromyotonií nebo dermatomyozitidou nejsou specifické pro přítomnost malignity. Termín hyperexcitabilita periferních nervů zahrnuje poruchy dříve popsané jako neuromyotonie, syndrom kontinuální aktivity svalových vláken nebo Isaacsův syndrom. PNS se jen zřídka zlepší po imunomodulační léčbě a nejlepší šanci pro alespoň stabilizaci syndromu je úspěšná onkologická terapie.
Kľúčové slová: senzitivní neuronopatie, autonomní neuropatie, hyperexcitabilita periferních nervů, Lambertův-Eatonův myastenický syndrom.

Paraneoplastic syndromes of peripheral nerves, neuromuscular junction and muscles
Classical paraneoplastic syndromes (PNS) in the present group include subacute sensory neuronopathy (SSN), Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) and dermatomyositis. Sensorimotor peripheral neuropathies, autonomic neuropathy, peripheral nerve hyperexcitability are less common. The symptoms of PNS may occur before the presence of systemic cancer is known, making diagnosis more difficult. SSN is the most common and characterized by primary damage of the sensory nerve cell body of the dorsal root ganglia but some patients can also have evidence of axonal and demyelinating neuropathy. A paraneoplastic origin is only one of the causes and anti-Hu antibodies are highly sensitive for small-cell lung cancer. Antibodies associated with LEMS, myasthenia gravis, neuromyotonia or dermatomysitis are not cancer specific. The term peripheral nerve hyperexcitability includes disorders previously described as neuromyotonia, syndrome of continuous muscle fiber activity or Isaacs’ syndrome. PNS rarely improves with immunomodulatory treatment and the best chance of at least stabilizing the syndrome is to induce a complete response of the tumor.
Key words: sensory neuronopathy, autonomic neuropathy, peripheral nerve hyperexcitability, Lambert-Eaton myasthenic syndrome.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s., a FZS Univerzity Pardubice
Polyneuropatie
MUDr. Václav Dostál
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice
Pozdní komplikace Parkinsonovy choroby
MUDr. Klára Musilová
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno, Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno, Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s.r.o., Praha
MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
Laboratoř spánkové medicíny, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Monika Honnerová
Centrum pro dýchání a spánek, Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Jaroslav Lněnička
Plicní oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Vratislav Sedlák
Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Jana Vyskočilová
Centrum pro dýchání a spánek, Fakultní nemocnice Plzeň
Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
MUDr. Tomáš Zeman, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Patofyziologie svalstva trupu aneb je cyklistika rizikovým faktorem po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky?
KAZUISTIKY
MUDr. Zdeněk Kadaňka ml.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Stanislav Peška
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
MUDr. Irena Doležalová
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
Periorální myoklonie s absencemi – videokazuistiky
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Galský, Ph.D., MBA
Infekční oddělení, Nemocnice Mělník
Chlamydophila pneumoniae a roztroušená skleróza
ONLINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Neurológia pre prax 2012 – prehľad
created by © zooom.sk s.r.o.