Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Úvodné slovo
JUDr. Jan Vondráček
Fakultní nemocnice Motol, Praha
JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček
Nestandardní ukončení hospitalizace Právní, medicínské a etické problémy
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Komentár k článku Nestandardní ukončení hospitalizace
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Paraneoplastické syndromy – úvod
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.2
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Paraneoplastické neurologické syndromy – základní charakteristika, klasifikace, etiopatogeneze a diagnostika
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Paraneoplastické syndromy periferních nervů, nervosvalového spojení a svalů
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s., a FZS Univerzity Pardubice
Polyneuropatie
MUDr. Václav Dostál
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice
Pozdní komplikace Parkinsonovy choroby
MUDr. Klára Musilová
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno, Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno, Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s.r.o., Praha
MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
Laboratoř spánkové medicíny, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Monika Honnerová
Centrum pro dýchání a spánek, Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Jaroslav Lněnička
Plicní oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Vratislav Sedlák
Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Jana Vyskočilová
Centrum pro dýchání a spánek, Fakultní nemocnice Plzeň
Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
Poruchy dýchání ve spánku (SRBD), hlavně spánková apnoe (SA), výrazně působí na kvalitu spánku a následně na kvalitu života pacientů. Svými patofyziologickými důsledky SRBD ovlivňují průběh kardiovaskulárních onemocnění. Včasná a kvalitní léčba SRBD dokáže snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, a tím je příznivě ovlivňována socioekonomická náročnost těchto onemocnění. Uvedené skutečnosti vedly Českou společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) k vypracování indikačních kritérií pro léčbu SRBD pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých. SRBD je diagnostikována pomocí polysomnografie nebo polygrafie. Tíže SA je stanovována podle indexu AHI (apnoe/ hypopnoe index) na lehkou (AHI < 15), střední (AHI 15–30) a těžkou (AHI > 30). Léčba pomocí CPAP (trvalého přetlaku v dýchacích cestách) je doporučena pro léčbu střední a těžké SA. Léčba pomocí BPAP (dvouúrovňového přetlaku v dýchacích cestách) je doporučena pro léčbu střední a těžké SA při nedostatečném léčebném účinku CPAP. Efektivita léčby se hodnotí podle reziduálního AHI (zaznamenávaného přístrojem za období od poslední kontroly) a dostatečné doby užívání (v průměru > 4 hodiny denně). První kontrola compliance léčby je za 1–3 měsíce od zahájení léčby a dále v intervalu 1 rok. Oprávnění k indikování, titraci/nastavování a předepisování léčby mají pracoviště akreditovaná ČSVSSM.
Kľúčové slová: poruchy dýchání ve spánku (SRBD), spánková apnoe, trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP), dvouúrovňový přetlak v dýchacích cestách (BPAP), compliance léčby.

Guidelines for sleep related breathing disorders treatment using positive airways pressure in adults Czech Sleep Research and Sleep Medicine Society Report
Sleep related breathing disorders (SRBD), mainly sleep apnea (SA), strongly caused quality of sleep and subsequently quality of patient’s life. Patophysiologic consequences of SRBD influence course of cardiovascular disorders. Early and quality treatment of SRBD decreased cardiovascular morbidity and mortality and favorably affects their socioeconomic impact. Given mentioned facts the Czech Sleep Research and Sleep Medicine Society (CSRSMS) decided to create guidelines for SRBD treatment using positive airways pressure in adults. SRBD are diagnosed by polysomnography or polygraphy. Severity is assessed based on apnea-hypopnea index (AHI) – mild is defined by AHI <15, moderate by AHI 15–30 and severe by AHI>30. CPAP (continuous positive airway pressure) treatment is recommended for moderate and severe SA. BPAP (bi-level positive airways pressure) treatment is recommended for treatment of moderate and severe SA in case of insufficient CPAP efficacy. Residual AHI level (recorded by device from the last control) and sufficient usage (> 4 hours/day in average) are markers of treatment efficacy. The first control of compliance with treatment is set during the interval of 1–3 months from the beginning of treatment. The other controls follow in regular interval of 1 year. Sleep medicine centres accredited by CSRSMS have authorization for treatment indication, titration and prescription.
Key words: sleep related breathing disorders (SRBD), sleep apnea (SA), CPAP (continuous positive airway pressure), BPAP (bi-level positive airways pressure), treatment compliance.
MUDr. Tomáš Zeman, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Patofyziologie svalstva trupu aneb je cyklistika rizikovým faktorem po operaci výhřezu bederní meziobratlové ploténky?
KAZUISTIKY
MUDr. Zdeněk Kadaňka ml.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Stanislav Peška
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
MUDr. Irena Doležalová
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
Periorální myoklonie s absencemi – videokazuistiky
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Galský, Ph.D., MBA
Infekční oddělení, Nemocnice Mělník
Chlamydophila pneumoniae a roztroušená skleróza
ONLINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Neurológia pre prax 2012 – prehľad
created by © zooom.sk s.r.o.