Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, CEITEC - Středoevropský technologický institut,Program výzkumu mozku a mysli
Neurostimulace v neurologii – úvod
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Hluboká mozková stimulace u Parkinsonovy nemoci
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, UK v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Hluboká mozková stimulace u dystonií
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
Masarykova univerzita, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Program výzkumu mozku a mysli
Hluboká mozková stimulace v kontextu neurostimulační léčby epilepsie
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno. 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, CEITEC (Středoevropský technologický institut); Behaviorální a sociální neurovědy, Masarykova univerzita, Brno
Stimulace nervus vagus a její postavení v současné klinické praxi
MUDr. Jitka Fricová
UK v Praze, 1. LF, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Centrum pro léčbu bolesti, Praha, UK v Praze, 3. LF, Ústav normální, klinické a patologické fyziologie, Praha
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Neurostimulační metody v léčbě bolesti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni
Periferní neuropatie u malignit
doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Nemocnica Staré mesto, Bratislava
MUDr. Petra Jungová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Nemocnica Staré mesto, Bratislava
RNDr. Katarína Kolejáková
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Nemocnica Staré mesto, Bratislava
RNDr. Robert Petrovič, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Nemocnica Staré mesto, Bratislava
MUDr. Juraj Štofko, MBA
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré mesto, Bratislava
Molekulárno-genetické a biochemické aspekty niektorých dedičných neurologických ochorení Ochorenia podmienené molekulárno-genetickými patológiami štrukturálnych konštituentov nervového systému – 2. časť
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava a LF Ostravské univerzity v Ostravě
Neuroinfekce v intenzivní péči
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Miroslav Zajac
Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Václav Maťoška
Laboratoř molekulární genetiky, Nemocnice Na Homolce, Praha
Sledování biologické účinnosti interferonu-β při léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice
Interferony-β jsou řazeny mezi léky 1. volby relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy, které až u poloviny pacientů mohou způsobit tvorbu neutralizačních protilátek. Při sledování delším než dva roky vykazují pacienti s přítomnými neutralizačními protilátkami prokazatelně vyšší aktivitu onemocnění hodnocenou jak pomocí MR, tak klinickými parametry. Zlatým standardem vyšetřování neutralizačních protilátek doporučovaným Světovou zdravotnickou organizací je metoda cytopatogenního efektu. Neutralizační protilátky ve vysokých titrech přetrvávají dlouhodobě a významně snižují biologickou účinnost interferonů-β. Pro testování reziduální biologické účinnosti interferonů-β při pozitivitě neutralizačních protilátek je nutné vyšetřit Myxovirus resistance protein A (MxA), jehož syntéza je indukována výlučně interferony-β. V článku jsou zpracovány výsledky vyšetření neutralizačních protilátek v celé ČR od roku 2007, odděleně jsou zhodnoceny výsledky u pacientů léčených ve FN Motol.
Kľúčové slová: relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy, neutralizační protilátky, Myxovirus resistance protein A, MxA indukční test.

Interferon-β biological activity; monitoring of the treatment effect in multiple sclerosis patients in the Czcech republic
Interferons-β are used as a first-line treatment in patients with multiple sclerosis. However, up to half of patients develop neutralising antibodies (NAbs). On long-term follow up, NAbs positive patients show higher disease activity both clinically and on MRI. WHO recommends cythopathogenic effect evaluation as a standard method for Nabs assessment. Especially in high serum titers, NAbs persist for long time periods and significantly lower the biological efficacy of interferons-β. Myxovirus resistance protein A (MxA) synthesis is induced exclusively by interferons-β. Therefore, MxA assessment helps to evaluate residual biological activity of interferons-β. The article summarizes the results of NAbs evaluation in the Czech Republic since 2007. Results of patients treated in MS Centre in Motol University Hospital are discussed separately.
Key words: relapsing-remitting multiple sclerosis, interferon-β, neutralising antibodies, Myxovirus resistance protein A, MxA induction test.
MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
MUDr. Tomáš Krejčí
Neurochirurgická klinika FN Ostrava
MUDr. Tomáš Hrbáč, MBA
Neurochirurgická klinika FN Ostrava
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Adenomy hypofýzy: výsledky operační léčby transnazální endoskopickou technikou
MUDr. Alena Meleková
Neurologická klinika PKN, a.s. Pardubice a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Ján Latta
Neurologická klinika PKN, a.s. Pardubice a FZS Univerzita Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. Pardubice a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. František Sedláček
Infekční oddělení, PKN, a.s. Pardubice
MUDr. Milan Mrklovský
Radiologické oddělení, PKN, a.s. Pardubice
Transverzální myelitida jako izolovaná manifestace neuroborreliózy
KOMENTÁR
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
MEDIPRAV, s. r. o., Púchov
Komentár k článku: Nová zákonná pravidla dostupnosti zdravotních služeb a biologická léčba roztroušené sklerózy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA
VII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 12. – 13. september 2013
NEKROLÓG
Profesor Zdeněk Ambler – in memoriam
created by © zooom.sk s.r.o.