Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof.MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UN Bratislava Ružinov
Metabolické ochorenia nervového systému
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UN Bratislava Ružinov
Mitochondriálne syndrómy s poškodením nervového systému
MUDr. Ivan Martinka
Neurologická klinika SZU a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Familiárna amyloidná polyneuropatia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Tomáš Nikolai
Centrum klinických neurověd a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Kognitivní centrum, Neurologická klinika, UK v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
MUDr. Martin Vyhnálek
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, UK v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Mgr. Eva Literáková
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Hana Marková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, UK v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. †
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Statiny a myopatie
Statiny jsou nejúčinnější a nejrozšířenější léky na snížení LDL cholesterolu (low-density lipoprotein) a redukují riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. Statinové myopatie jsou klinicky významnou příčinou intolerance statinů a ukončení léčby. Spektrum statinových myopatií se pohybuje od častých, klinicky benigních myalgií, zvýšení sérové kreatinkinázy, svalové slabosti až po nekrotizující myopatie, včetně nedávno popsané autoimunitní nekrotizující myopatie indukované statiny a v současné době velmi vzácné rabdomyolýzy. Riziko statinové myopatie může být sníženo identifikací rizikových pacientů a/nebo odstraněním některých léků nebo látek, u kterých dochází k nepříznivé interakci se statiny. Doporučený postup u pacientů s intolerancí statinů závisí na závažnosti myopatických projevů a hladině sérové kreatinkinázy. U mírných myopatií je možno změnit druh statinu, zejména na fluvastatin nebo nízké dávky rosuvastatinu nebo přejít na alternující dávkovací režim. U těžších myopatií a výrazně zvýšené hladiny kreatinkinázy musí být léčba statiny přerušena.
Kľúčové slová: statinová myopatie, intolerance statinů, nekrotizující myopatie, doporučený postup u statinových myopatií.

Statins and myopathy
Statins are the most effective and widely used drugs to reduce low-density lipoprotein cholesterol and reduce cardiovascular events. Statin-related myopathy is a clinically important cause of statin intolerance and discontinuation. The spectrum of statin-related myopathy ranges from common but clinically benign myalgia, serum creatine kinase elevations, muscle weakness, necrotizing myopathy including recently discovered immune-mediated statin-associated necrotizing myopathy and at present very rare rhabdomyolysis. The risk of statin- associated myopathy can be minimized by identifying vulnerable risk patients and/or by eliminating statin interactions with specific drugs. Management of statin-intolerant patients depends on the severity of myopathic symptoms and signs and levels of serum creatine kinase. Options for managing mild myopathies include statin switching, particularly to fluvastatin or lowdose rosuvastatin and nondaily dosing regimens. In sever myopathies and significantly increase creatine kinase levels treatment with statins must be discontinued.
Key words: statin-related myopathy, statin intolerance, necrotizing myopathy, management of statin myopathies.
MUDr. Petr Dušek
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Lenka Plchová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Poruchy spánku u Parkinsonovy nemoci
MUDr. Jan Fiksa
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Antihypertenzní léčba v akutní fázi cévních mozkových příhod
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Helena Kočová
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Kolpingova rodina Smečno, o.s.
Etické aspekty pomoci v rodině s postižením spinální muskulární atrofií
PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN KV v Praze
Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Linzer
Neurochirurgické oddělení KNTB, a. s., Zlín
MUDr. Michal Filip, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení KNTB, a. s., Zlín
Syndrom komprese kaudy v těhotenství
INFORMÁCIE
Jubileum prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., FCMA, FANA
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax 18. – 19. október 2013, Tatranská Lomnica
created by © zooom.sk s.r.o.