Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof.MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Neurologická klinika LF Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Sclerosis multiplex
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Silvia Laurincová
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nová perspektívna liečba sclerosis multiplex
MUDr. Jozef Michalik
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a Univerzitnej nemocnice Martin
MUDr. Daniel Čierny
Ústav lekárskej biochémie Jesseniovej LF UK, Martin
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
Ústav lekárskej biochémie Jesseniovej LF UK, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a Univerzitnej nemocnice Martin
Vybrané biologické a biochemické markery sclerosis multiplex
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Porucha mobility pri sclerosis multiplex ako závažný faktor ovplyvňujúci kvalitu života
Sclerosis multiplex (SM) je chronické neurologické ochorenie charakterizované postupným zneschopnením pacienta v dôsledku zápalu, progresívnej demyelinizácie a straty axónov centrálneho nervového systému. Najvýraznejší vplyv na funkčnú fyzickú aktivitu a nezávislosť pacientov so SM má zhoršená mobilita a predovšetkým zhoršená chôdza. K funkčnému zneschopneniu pacientov so SM dochádza v dôsledku demyelinizácie a degenerácie axónov, čo je spojené so zhoršením ich vodivosti. Práca poukazuje na význam nátriových (Na+) a káliových (K+) kanálov na vedenie vzruchu a možnosti zlepšenia vodivosti blokádou K+ kanálov 4-amidopyridínom (4-AP). Ukazuje sa, že káliové kanály zohrávajú aj inú významnú úlohu v patogenéze SM. U pacientov so SM boli zistené signifikantne vyššie sérové hladiny protilátok proti káliovému kanálu KIR4.1.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, mobilita, káliové kanály, nátriové kanály, kvalita života.

Impaired mobility in multiple sclerosis as a severe factor affecting quality of life
Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease characterized by increasing disability resulting from central nervous system inflammation, progressive demyelination, and axonal loss. Impaired mobility, and mostly impaired walking is suggested to be an important contributory factor to functional activity and independence of patients´ with MS. The functional dissability in MS patients occurs due to demyelination and degeneration of axons, which is associated with impaired conductivity. The purpose of this article to explain the role of natrium (Na+) and potassium (K+) channels for the impulse conduction and possibilty to improvement conductivity by K+ channel blockade with 4-amidopyridine (4-AP). The last studies indicated the important role of potassium channel in MS pathogenesis. Serum levels of antibodies to potassium channel KIR4.1 were significantly higher in MS patients than in controls.
Key words: multiple sclerosis, mobility, potassium channels, natrium channels, quality of life.
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Sclerosis multiplex u detí
MUDr. Monika Daňová
ProMagnet, s. r. o., magnetická rezonancia, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Dr. MAGNET, s. r. o., pracovisko Kramáre, Bratislava
Magnetická rezonancia a sclerosis multiplex
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mozkové hemoragie a antikoagulační léčba
MUDr. Jiří Piťha
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
Mezioborová spolupráce při diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Oddělení intenzivní medicíny, KZ a.s., Masarykova nemocnice, o. z., Ústí nad Labem, Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., Masarykova nemocnice, o. z., Ústí nad Labem
MUDr. Vilém Malý
Oddělení hrudní chirurgie, KZ a.s., Masarykova nemocnice, o. z., Ústí nad Labem
Rizika vzniku neuropatické bolesti po torakotomii
INFORMÁCIE Z PRAXE
Ing. Veronika Mezerová
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
MUDr. Ján Latta
Neurologická klinika, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Kardiologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pradubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Kearns–Sayreův syndrom
KONTROVERZIE
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
MUDr. Bohuslav Kianička
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
Mírná kognitivní porucha v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci – indikována je metylester L-DOPA (Duodopa®)
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Indikace hluboké mozkové stimulace u pacientů s Parkinsonovou nemocí a mírnou kognitivní poruchou
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
Neurologové se ptají …
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
XXIV. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 21. – 22. 3. 2014
ABSTRAKTY
Zimné dni sclerosis multiplex – 2. ročník 17. – 18. január 2014, Vysoké Tatry
created by © zooom.sk s.r.o.