Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof.MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Úvodné slovo k hlavnej téme
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Systémová intravenózna trombolýza mozgových infarktov – najlepšia alternatíva liečby?
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Fakulta zdravotnických věd a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Rekanalizační léčba mozkové ischemie – jak dál?
Mgr. Adriana Ruzsiková
Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Marta Zvarová
Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Monitorování účinku nových orálních antikoagulancií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS Centrum Teplice Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
Souvislost disability a atrofie u roztroušené sklerózy
MUDr. Ondřej Horák
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Idiopatické „benigní“ fokální epilepsie v dětství
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
Neurologické oddelenie VNsP Levoča
CSWS a SIADH asociované s ochoreniami CNS
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jan Lejčko
Centrum léčby bolesti, ARK, FN Plzeň
Chronické bolesti zad a využití nového opioidního analgetika tapentadolu
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Gastroenterologické oddělení, II. interní klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou – kazuistiky tří pacientů
MUDr. Václav Masopust
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
Faciální hemispazmus – interneurální průběh cévy
FARMAKOTERAPIA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Farmakologický profil Cymbalty
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Michala Peškeová
Gerontocentrum, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontocentrum, Praha CELLO-IC, FHS UK, Praha
Neurológovia sa pýtajú
created by © zooom.sk s.r.o.