Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof.MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Úvodné slovo k hlavnej téme
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Systémová intravenózna trombolýza mozgových infarktov – najlepšia alternatíva liečby?
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Fakulta zdravotnických věd a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Rekanalizační léčba mozkové ischemie – jak dál?
Mgr. Adriana Ruzsiková
Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Marta Zvarová
Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Monitorování účinku nových orálních antikoagulancií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS Centrum Teplice Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
Souvislost disability a atrofie u roztroušené sklerózy
MUDr. Ondřej Horák
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Idiopatické „benigní“ fokální epilepsie v dětství
Benigní fokální epilepsie (BFE) patří mezi nejčastější epilepsie dětského věku. Bývají popisovány jako epileptické spektrum či kontinuum, jehož jednotlivé jednotky mají obdobný patogenetický podklad, vzájemně se překrývají a mohou v sebe v průběhu času přecházet. Vedle notoricky známé benigní epilepsie s centro-temporálními hroty či Panayiotopoulosova syndromu jsou nyní definovány i syndromy nové, které mají celé spektrum dokreslit. Největší pozornost je ale v současnosti kladena na odhalení molekulárně genetického pozadí BFE a na výzkum psychologicko-psychiatrických komorbidit ve snaze odpovědět na otázku: Jsou benigní fokální epilepsie skutečně benigní?
Kľúčové slová: benigní fokální epilepsie, benigní epilepsie s centro-temporálními hroty, Panayiotopoulosův syndrom, atypická evoluce, epileptické encefalopatie.

Ideopathic „benign” focal epilepsies in childhood
Benign focal epilepsies (BFE) are one of the most frequent epilepsies in childhood. They are usually described as an epileptic spectrum, whose nosologic units have the same pathogenetic base, may show blurry boundaries among them and may convert during the time. Besides well-known epilepsy with centro-temporal spikes or Panayiotopoulos syndrome, there are new recently defined syndromes, completing the spectrum. Nowadays, the molecular genetic background of BFE is the largest area of interest as well as the research of psychologic-psychiatric comorbidities, which acquire searching for answer the question: Are the benign focal epilepsies really benign?
Key words: benign focal epilepsies, benign epilepsy with centro-temporal spikes, Panayiotopoulos type, atypical evolution, epileptic encephalopaties.
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
Neurologické oddelenie VNsP Levoča
CSWS a SIADH asociované s ochoreniami CNS
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jan Lejčko
Centrum léčby bolesti, ARK, FN Plzeň
Chronické bolesti zad a využití nového opioidního analgetika tapentadolu
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Gastroenterologické oddělení, II. interní klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou – kazuistiky tří pacientů
MUDr. Václav Masopust
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
Faciální hemispazmus – interneurální průběh cévy
FARMAKOTERAPIA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Farmakologický profil Cymbalty
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Michala Peškeová
Gerontocentrum, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontocentrum, Praha CELLO-IC, FHS UK, Praha
Neurológovia sa pýtajú
created by © zooom.sk s.r.o.