Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika VFN Praha
Poruchy chování související se spánkem
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Nemocnice Na Homolce, Praha
Spánek a epilepsie
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontocentrum, Praha, CELLO-IC, FHS UK, Praha
Poruchy spánku a nočního chování u Alzheimerovy nemoci a dalších demencí
Poruchy spánku a cirkadiánního rytmu jsou poměrně častou komplikací syndromu demence s negativním dopadem nejen na pacienta, ale i na pečovatele. Podílejí se v mnoha případech na předčasném umístění pacienta do pečovatelského zařízení a rovněž komplikují pobyt v pečovatelských zařízeních. V textu je věnována pozornost poruchám spánku u nejčastějších neurodegenerativních onemocnění, poruchám cirkadiánního rytmu a fenoménu večerní zmatenosti (sundowning) a dopadu těchto projevů na pečovatele. Terapie je komplexní, založena na kombinaci nefarmakologických přístupů a cílené farmakoterapie.
Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, insomnie, cirkadiánní rytmus, večerní zmatenost, nefarmakologické intervence.

Sleep disturbances and sundowning in Alzheimer’s disease and other dementias
Sleep disturbances and sleep cycle distorsions are relatively common complications of dementia with a negative impact on both the patient’s and his caregiver’s state. Often their occurrence contributes to early institutionalization and may complicate provided care in nursing homes. Sleep disturbances in various neurodegenerative disorders, sleep cycle distorsions and sundowning and their impact on caregivers are discussed. The management is complex, based on non-pharmacological interventions and targeted pharmacotherapy.
Key words: Alzheimer’s disease, insomnia, sleep cycle, sundowning, non-pharmacological interventions.
MUDr. Jitka Bušková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
NREM parasomnie (porucha probouzení z NREM spánku)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Porucha chování v REM spánku – nozologická jednotka s velkým významem pro neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy
MUDr. Olga Zapletalová
Centrum pro roztroušenou sklerózu, Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza a těhotenství
MUDr. Štefánia Aulická
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Brno
Idiopatické generalizované epilepsie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Výskyt, prevence a léčba fraktur a snížené kostní denzity u chlapců s Duchenneovou muskulární dystrofií
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové
Duodopa u pokročilé Parkinsonovy nemoci v klinické praxi
MUDr. Tomáš Kalous
Centrum pro nervosvalová onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologie – elektrofyziologické laboratoře s. r. o., Praha
Pozdní manifestace Pompeho choroby
MUDr. Jiří Piťha,
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Marta Vachová
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Jana Kotalová
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Simona Vondráčková
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Markéta Ceé
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
Churg-Straussové syndrom s centrálním neurologickým nálezem
MUDr. Ivan Buran, CSc.
Neurologická ambulancia, Železničná nemocnica a poliklinika Novapharm s.r.o., Bratislava
Cyklické vracanie v dospelosti
NEKROLÓG
Jolana Marková
Robert Rusina
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (1945–2014)
created by © zooom.sk s.r.o.