Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Fyzikální příčiny nemocí z povolání
MUDr. Eduard Minks
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Alexandra Minksová
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Viera Babičová
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Profesionální syndrom karpálního tunelu
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha, Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Útlakové léze loketního nervu profesionálního původu
Útlakové léze n. ulnaris jsou druhou nejčastější fokální mononeuropatií. K chronické traumatizaci a poškození nervu může dojít tlakem a vibracemi pracovních nástrojů nebo opíráním lokte u některých profesí. Mimo zaměstnání to pak může být držením nářadí při sportech. Z klinického hlediska lze podle symptomatologie rozdělit léze na: poškození lokalizované proximálně od lokte, v oblasti lokte, v oblasti Guyonova kanálu a distálně od kanálu. Nejčastější jsou útlakové léze v oblasti lokte – jsou zhruba 10 x častější než v oblasti Guyonova kanálu. V oblasti lokte jsou možná dvě místa postižení – a to v oblasti sulcus nervi ulnaris anebo v kubitálním tunelu. Místo léze nervu lze upřesnit elektromyografickým vyšetřením. Základním vyšetřením je vyšetření motorického vedení se zaměřením na oblast lokte, kdy dle metodiky je doporučeno měření přes loket na 10 cm a v pravém úhlu. Prognóza útlakových poškození loketního nervu je lepší u lézí léčených v časné fázi, kdy nedošlo k axonální ztrátě.
Kľúčové slová: nervus ulnaris, léze nervus ulnaris, úžinové syndromy, elektromyografie, profesionální mononeuropatie.

Compressive ulnar nerve lesion of occupational origin
Compressive ulnar nerve lesions are the second most frequent focal mononeuropathies. The chronic traumatization and nerve damage can occur due to solid grip tools or leaning the elbow during workload in certain professions or grip equipment in sports. From the clinical point of view and according to the symptomatology the lesions can be divided into lesions localized proximally from the elbow, lesions in the elbow, lesions in region of Guyon‘s tunnel and lesions distal to the canal. The pressure lesions in the elbow are the most common ones. They are 10 times more frequent than the lesions in Guyon‘s tunnel. There are two possible sites of damage in the elbow- in the ulnar sulcus or in the cubital tunnel. Electromyographic examination can specify the site of the damage. The basic examination is the motor conduction study with the recommended position of the elbow in the right angle during the measurement and with the distance 10 cm over the elbow. Prognosis of compressive ulnar nerve lesion is better for lesions at an early stage of damage, before the axonal loss starts.
Key words: ulnar nerve, lesion of the ulnar nerve, entrapment syndromes, electromyography, occupational mononeuropathy.
MUDr. Milan Richtr, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika TN Praha
Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů svalů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Státní Zdravotní Ústav, Praha
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Státní Zdravotní Ústav, Praha
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Státní Zdravotní Ústav, Praha
Vibrační neuropatie
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
MUDr. Jiří Štědrý
Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice
PhDr. Kateřina Čermáková
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
PhDr. Magda Taliánová
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
Diferenciální diagnostika bolestí zápěstí z pohledu ortopeda
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem na magnetické rezonanci u pacientů s roztroušenou sklerózou
MUDr. Jiří Piťha
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Imunomodulační vlastnosti intravenózního imunoglobulinu
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
Polymyozitida
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Neurologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Renata Coufalová
Neurologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Eva Čecháková
Radiologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Zlepšení kvality života v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy
created by © zooom.sk s.r.o.