Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Žena v neurologickej problematike
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a Univerzitná nemocnica Bratislava-Ružinov, Bratislava
Myasténia gravis a žena: tehotenstvo, pôrod, puerpérium a tranzitórna neonatálna myasténia
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Co je nového na téma „žena a epilepsie“?
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
Žena a sclerosis multiplex
MUDr. Norbert Leško
Neurologická klinika, LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Matej Škorvánek
Neurologická klinika, LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Vladimír Haň
Neurologická klinika, LF UPJŠ a UNLP, Košice
Špecifiká cerebrovaskulárnych ochorení u žien
Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje v súčasnosti závažný zdravotnícky, sociálny a ekonomický problém. Aj keď je riziko vzniku CMP pre niektoré vekové skupiny vyššie u mužov ako u žien, celkovo viac CMP vzniká u žien z dôvodu dožívania sa vyššieho veku v kombinácii s vysokým výskytom CMP v najvyšších vekových skupinách. Ženy s CMP majú vyššiu prevalenciu niektorých rizikových faktorov, ako sú arteriálna hypertenzia, fibrilácia predsiení a horšie funkčné zneschopnenie v čase vzniku CMP. Ženy s CMP v akútnom štádiu dostávajú menej často systémovú trombolýzu v porovnaní s mužmi. Po prekonanej CMP dosahujú ženy horší výsledný funkčný stav, dostáva sa im horšej sociálnej podpory a častejšie trpia depresiou.
Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, žena, rizikové faktory, terapia.

Specifics of cerebrovascular diseases in women
Stroke is currently a serious problem concerning health, social and economic issues. Although the risk of stroke for certain age groups is higher in men than in women, female’s contribution to the overall stroke count is greater because of their relative long evity combined with a higher incidence of stroke in the highest age groups. Increased prevalence of certain risk factors, such as arterial hypertension, atrial fibrillation and worse functional disability at the onset of stroke was identified in female cohorts. Women with acute stroke are less likely to receive systemic thrombolytic therapy compared to men. After the stroke women achieve worse final performance status, they receive poorer social support and are more likely to suffer from depression.
Key words: stroke, female, risk factors, therapy.
MUDr. Zuzana Dean, MRCP
Neurologická klinika, FN, Nitra
Migréna u žien
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Marta Vachová
Neurologické oddělení, KZ a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Individualita pacienta při výběru vhodné léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Jaroslav Brichta
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Petr Pavlík
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno
Cerebrovaskulární komplikace v časném období po kardiochirurgických výkonech
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen, a. s., Zvolen
Syndróm čistej akinézy so zamŕzaním chôdze
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF Ostrava
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava, Katedra interních oborů, LF Ostrava
Mgr. Barbora Kopecká
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, LF Ostrava
Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
MUDr. Marika Talábová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Fingoli mod v klinické praxi – kazuistiky
MUDr. Václav Dostál
Neurologická klinika PKN a.s., Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a.s., Pardubice
MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
Interní klinika PKN a.s., Pardubice
Léčba pozdního stadia Parkinsonovy nemoci kontinuálním podáváním Duodopy
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Hořovice
Pompeho nemoc – klinická kazuistika
FARMAKOTERAPIA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
Farmakologický profil pregabalinu (Lyrica)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, Tatranská Lomnica, VIII. ročník
created by © zooom.sk s.r.o.