Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvod k hlavnej téme spasticita
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Komplexní centrum spasticity, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Patofyziologie spasticity
Spasticita je definována jako porucha svalového tonu (hypertonie), která je způsobena zvýšením tonických napínacích reflexů (stretch reflex), které je závislé na rychlosti pasivního protažení, a toto zvýšení tonických napínacích reflexů je pravděpodobně přímým důsled kem abnormálního zpracování a modulace proprioceptivních impulzů, vedených proprioceptivními vlákny tříd Ia a Ib, v elokventním kortexu v mozku. Spasticita je v klinických podmínkách součástí syndromu horního motoneuronu, je jedním z tzv. pozitivních příznaků. Je doprovázena dalšími fenomény, které jsou manifestací poruchy jak excitační, tak inhibiční supraspinální eferentace: flexorovými spazmy, fenoménem zavíracího nože, eferentním pálením a asociovanými reakcemi. V poslední době je velký význam v genezi spasticity a jejím terapeutickém ovlivnění připisován plasticitě mozkového kortexu.
Kľúčové slová: spasticita, patofyziologie, plasticita mozkového kortexu.

Pathophysiology of spasticity
Spasticity is defined as impaired muscle tone (hypertonia) caused by an increase in tonic stretch reflexes that is dependent on the speed of passive muscle stretching, and this increase in tonic stretch reflexes is likely to directly result from abnormal processing and modulation of proprioceptive impulses conducted by class Ia and Ib proprioceptive fibres, in the eloquent cortex in the brain. In the clinical setting, spasticity is a part of upper motor neuron syndrome, being one of the so-called positive signs. It is accompanied by other phenomena that are a manifestation of abnormal excitatory as well as inhibitory supraspinal descending drive: flexor spasms, clasp-knife phenomenon, efferent drive, and associated reactions. Recently, major importance in the genesis of spasticity and its therapeutic management has been attributed to the plasticity of the cerebral cortex.
Key words: spasticity, pathophysiology, plasticity of cerebral cortex.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Klinické aspekty spasticity
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Spasticita – klinické škály
MUDr. František Cibulčík, PhD
Neurologická klinika LF SZU a UN Bratislava Ružinov
Liečba spasticity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Branislav Veselý
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
Masarykova univerzita, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, 1. neurologická klinika LF MU ve FN sv. Anny; Středoevropský technologický institut – CEITEC, Brno
Patofyziológia vzniku motorických nežiaducich účinkov dlhodobej dopaminergnej liečby Parkinsonovej choroby
MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
Lumbální spinální stenóza – operovat či neoperovat?
MUDr. Pavlína Danhofer
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
MUDr. Ondřej Horák
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Jana Pavloušková
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jana Földesová
Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Vladimír Drvota
Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vliv LPG-endermoterapie na kožní změny vzniklé během dlouhodobé léčby glatiramer acetátem
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Mgr. Slavomíra Mattošová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
MUDr. Viera Holecová
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Pompeho choroba – kazuistika juvenilnej formy
MUDr. Michaela Kaiserová
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Renata Coufalová
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Léčba pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy
prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
Vlastní reakční čas. Způsobí jednostranná léze velkého mozku asymetrii reakčního času?
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.