Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvod k hlavnímu tématu
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
MUDr. Ondřej Strýček
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
Novinky ve farmakologické léčbě epilepsie
doc. MUdr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Liečba epilepsie a epileptických syndrómov u detí
Epilepsia je chronické ochorenie mozgu charakterizované záchvatmi s trvalou predispozíciou na ich vznik a neurobiologické, kognitív ne a psychosociálne dôsledky tohto stavu. Epilepsia nie je nozologická jednotka, je skupinou ochorení s rôznou etiológiou, klinickým obrazom, priebehom a liečbou. Cieľom antiepileptickej liečby je dosiahnuť stav bez záchvatov, bez ovplyvnenia psychickej aj fyzickej výkonnosti. Liečba je predovšetkým farmakologická, antiepileptikami. Výber antiepileptika závisí od formy záchvatov, ale predovšetkým od formy epilepsie alebo epileptického syndrómu. U väčšiny pacientov sa dosiahne bezzáchvatový stav alebo výrazná redukcia záchvatov. V článku sú uvedené súčasné možnosti liečby epilepsií a epileptických syndrómov u detí. U 20 – 30% pacientov je farmakologická liečba neúspešná a epilepsia je farmakorezistentná. Možnosťou liečby farmakorezistentnej epilepsie je epileptochirurgický zákrok, stimulácia blúdivého nervu alebo ketogénna diéta. Napriek výrazným pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva epilepsia závažným medicínskym aj sociálnym problémom.
Kľúčové slová: liečba epilepsie, farmakoterapia, antiepileptiká, farmakorezistencia, epileptochirurgia, ketogénna diéta, stimulácia n. vagus.

Treating epilepsy and epilepsy syndromes in children
Epilepsy is a chronic brain disease characterized by seizures and a persistent predisposition to developing them as well as by neurobiological, cognitive, and psychosocial consequences of this condition. Epilepsy is not a nosological entity; it is a group of conditions with varying aetiology, clinical presentation, course, and treatment. The goal of antiepileptic treatment is to achieve a seizure-free state, without affecting mental and physical performance. Treatment is predominantly pharmacological, using antiepileptics. The choice of an antiepileptic drug depends on the type of seizures, but in particular on the type of epilepsy or epilepsy syndrome. The majority of patients achieve a seizure-free state or a significant reduction in seizures. The article presents the current treatment options for epilepsy and epilepsy syndromes in children. In 20 to 30 percent of patients, pharmacological treatment fails and the epilepsy is pharmacoresistant. The treatment options for pharmacoresistant epilepsy include epilepsy surgery, vagus nerve stimulation, or ketogenic diet. Despite major progress in the diagnosis and treatment, epilepsy continues to be a serious medical and social issue.
Key words: epilepsy treatment, pharmacotherapy, antiepileptics, pharmacoresistance, epilepsy surgery, ketogenic diet, vagus nerve stimulation.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Proměny epileptochirurgie ve 21. století
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., Ph.D.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika a epileptických záchvatov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
Terapie Parkinsonovy nemoci levodopou v kontinuální enterální infuzi
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS, Univerzity Pardubice
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové
MUDr. Hana Faitlová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, PKN, a.s.
Poruchy čichu a chuti u polyneuropatií
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Tomáš Nedělka
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
RNDr. Jana Neupauerová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Hereditární neuropatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
MUDr. Vladislav Cunder
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
MUDr. Martin Svárovský
Oddělení zobrazovacích metod, Nemocnice Jihlava
Klinicky izolovaný syndrom a léčba glatiramer acetátem
MUDr. Veronika Hyšperská
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF a FN Motol, Praha
Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti po míšním poranění
MUDr. Anna Šefčíková
Neurologické oddelenie NsP, Spišská Nová Ves
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP, Spišská Nová Ves
Encefalitída nejasného pôvodu so suspektnou Epstein-Barrovej vírusovou etiológiou
KONTROVERZIE
MUDr. David Kemlink
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Centrum klinických neurověd, Praha
Je syndrom neklidných nohou samostatné onemocnění nebo symptom jiných chorob? Willis-Ekbomova choroba jako samostatné onemocnění
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
Neurologické oddelenie Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Je syndróm nepokojných nôh samostatnou chorobou alebo súborom príznakov podmienených viacerými chorobami?
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
VIII. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, 16. – 17. apríl 2015, Bratislava XVI. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
LAUDÁCIA
Padesát let prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D., FCMA
created by © zooom.sk s.r.o.