Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvod k hlavnímu tématu
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
MUDr. Ondřej Strýček
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
Novinky ve farmakologické léčbě epilepsie
doc. MUdr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Liečba epilepsie a epileptických syndrómov u detí
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Proměny epileptochirurgie ve 21. století
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., Ph.D.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika a epileptických záchvatov
Diferenciálna diagnostika epileptických záchvatov stavov môže byť komplikovanou záležitosťou. Nesprávna diagnóza epilepsie nie je zriedkavá. Dokonca aj v treťostupňových epileptologických centrách sa mylná diagnóza epilepsie zisťuje v 20 % až 30 % prípadov. V zásade z diferenciálno- -diagnostického hľadiska je najdôležitejším postupom podrobná anamnéza, najlepšie od očitého svedka, prípadne nasnímanie záchvatu na mobilný telefón. V zložitejších prípadoch je prínosné neurozobrazovacie vyšetrenie ako aj vyšetrenie vidoeeg. V článku sa uvádza stručný prehľad o klinických stavoch, s ktorými sa epilepsia v klinickej praxi môže nesprávne zameniť, a o možnostiach ich odlíšenia od epileptických záchvatov.
Kľúčové slová: epilepsia, epileptický záchvat, psychogénne neepileptické záchvaty, synkopa, EEG, diferenciálna diagnostika.

Differential diagnosis of epilepsy and epileptic seizures
Differential diagnosis of epileptic seizures can be a complicated matter. Misdiagnosis of epilepsy is not uncommon. Even in tertiary epilepsy centres, misdiagnosis of epilepsy occurs in 20% to 30% of cases. In terms of differential diagnosis, essentially the most important step is a thorough history, ideally from an eye witness, or a recording of the seizure on a mobile phone. In more complex cases, neuroimaging studies as well as video-EEG monitoring are beneficial. The article presents a brief overview of the clinical conditions with which epilepsy can be confused in the clinical practice, and of the options of distinguishing them from epileptic seizures.
Key words: epilepsy, epileptic seizure, psychogenic non-epileptic seizures, syncope, EEG, differential diagnosis.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
Terapie Parkinsonovy nemoci levodopou v kontinuální enterální infuzi
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS, Univerzity Pardubice
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové
MUDr. Hana Faitlová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, PKN, a.s.
Poruchy čichu a chuti u polyneuropatií
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Tomáš Nedělka
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
RNDr. Jana Neupauerová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Hereditární neuropatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
MUDr. Vladislav Cunder
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
MUDr. Martin Svárovský
Oddělení zobrazovacích metod, Nemocnice Jihlava
Klinicky izolovaný syndrom a léčba glatiramer acetátem
MUDr. Veronika Hyšperská
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF a FN Motol, Praha
Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti po míšním poranění
MUDr. Anna Šefčíková
Neurologické oddelenie NsP, Spišská Nová Ves
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP, Spišská Nová Ves
Encefalitída nejasného pôvodu so suspektnou Epstein-Barrovej vírusovou etiológiou
KONTROVERZIE
MUDr. David Kemlink
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Centrum klinických neurověd, Praha
Je syndrom neklidných nohou samostatné onemocnění nebo symptom jiných chorob? Willis-Ekbomova choroba jako samostatné onemocnění
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
Neurologické oddelenie Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Je syndróm nepokojných nôh samostatnou chorobou alebo súborom príznakov podmienených viacerými chorobami?
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
VIII. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, 16. – 17. apríl 2015, Bratislava XVI. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
LAUDÁCIA
Padesát let prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D., FCMA
created by © zooom.sk s.r.o.