Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Sportovní neurologie
MUDr. Pavel Otruba, MBA
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Problematika bolesti zad u cyklistů
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Janík, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
Akútna výšková choroba
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Neuro(fyzio)logie golfu
doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Oddělení rehabilitace FN Olomouc, Ústav fyzioterapie FZV Univerzita Palackého Olomouc
Poznámky k chůzi a běhu v ambulanci klinického neurologa
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Poškodenie periférnych nervov pri športe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
Léčba interferonem beta navzdory perzistující elevaci jaterních enzymů
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Poléková hepatopatie při léčbě fingolimodem
MUDr. Pavel Dohnal
Centrum pro poruchy spánku Nemocnice České Budějovice, a.s.
Úvaha o diagnostických přesazích při léčbě pregabalinem
Pregabalin (PGB) je léčebná látka užitná ve více situacích. Původně jako antiepileptikum je použitelná i v léčbě neuropatické bolesti. Neuropatická bolest na rozdíl od somatické vzniká díky získané hypersenzibilizaci a hyperexcitabilitě neuronů. PGB navyšuje hlavní inhibitor GABA a snižuje množství excitačních neurotransmiterů, čímž snižuje interneuronální konektivitu. Podobně je tato účinnost PGB využita i u generalizované úzkostné poruchy (GAD), kde taktéž dochází k projevům přílišné interneuronální konektivity. PGB v době spánku navyšuje množství NREM3 na úkor REM i NREM1, zabraňuje redukci intrakortikální ale i spinální inhibice, čímž snižuje k nutkání do pohybu – RLS, PLMD. Inhibice interneuronální konektivity tedy může probíhat na všech úrovních periferního i centrálního nervové- ho systému, zahrnout sem lze epilepsii, ale i GAD, neuropatii, RLS a PLMD. Vzájemné diagnostické přesahy dobře reagují na léčbu PGB, uvažován je synergický efekt.
Kľúčové slová: pregabalin, neuropatie, GAD, RLS, PLMD, interneuronální konektivita.

Deliberation about diagnostic overlaps of pregabalin treatment
Pregabalin(PGB) is a medical substance usefull in more situations. Initialy was used as anticolvulsant medication, but it is used in therapy of neuropatic pain too. Neuropatic pain unlike to somatic pain arises due to gained hypersensibility and hyperexcitability of neurons. PGB increases main inhibitor GABA and decreases quantity of excitate neurotransmitters, which cause decreasing of interneuronal communication. At Generalised anxiety disorder (GAD) is used this effectiveness similarly, where also exhibitions of excessive interneuronal communication is common. PGB in sleeptime increases quantity of NREM3 and simultaneously decreses REM a NREM1, prevents reduction of intracortical, but spinal inhibition too – RLS,PLMD. Inhibition of interneuronal communication is happening at all levels of peripheral and central nervous system. We can involve Epilepsy, also GAD, neuropathy, RLS and PLMD too. Mutual diagnostic overlaps have good response to the treatment with PGB. There is considering synergic effect.
Key words: pregabalin, neurophy, GAD, RLS, PLMD, interneuronal connectivity.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
MUDr. Marika Talábová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy
KOMENTÁR
MUDr. Zdeněk Rohan
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
Komentář k článku „Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post mortem”
created by © zooom.sk s.r.o.