Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Úvod k hlavnímu tématu: Primárně vertebrogenní onemocnění
doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Spondylolistéza – chirurgické léčení
MUDr. Richard Chaloupka, CSc., MUDr. Petr Vališ, prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc., MUDr. Petr Messner, CSc.
Ortopedická klinika FN Brno
Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní myelopatie
MUDr. Blanka Adamová, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika FN Brno
Lumbální spinální stenóza – klinický obraz, diagnostika, léčba
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Marek Hakl, MUDr. Radovan Hřib
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití epidurálních kortikosteroidů v léčbě vertebrogenních onemocnění
MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MUDr. Boleslav Prokeš, CSc., MUDr. Tomáš Nebeský, MUDr. Jiří Neubauer
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Výhody a omezení vyšetření páteře a páteřního kanálu pomocí magnetické rezonance
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc., MUDr. Miroslav Mareš
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Vladimír Smrčka CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Léčba spondylogenní cervikální myelopatie – standard či problém?
Léčba spondylogenní cervikální myelopatie, zejména lehkých a středních forem bez progrese, je velkým dilematem pro ty, kteří se zabývají řešením tohoto onemocnění. Přístup konzervativní i chirurgický má své výhody i nevýhody a dosud není k disposici dostatek ověřených informací, které by napomohly v rozhodování, který přístup a ve které fázi nemoci zvolit. K optimální volbě terapie potřebujeme znát přirozený průběh nemoci, výsledky operací a výsledky konzervativní léčby. Ze všech těchto oblastí máme jen zprávy nízké úrovně validity z pohledu současných názorů na kvalitu vědeckých informací. Jde většinou o data ze studií retrospektivních s nejednotným a nedostatečným designem, s nedostatečně dlouhou dobou sledování, bez jasných kritérií a statistického zpracování a nedostatečnou objektivitou pozorování. Prospektivní randomizované studie chybí. Uspořádání takové studie je ovšem u této choroby s mimořádně dlouhým a nepředvídatelným klinickým i preklinickým průběhem a nutností dlouhodobého sledování mimořádně obtížné. Z dosavadních poznatků vyplývá, že chirurgická léčba by se měla volit především u progredujících forem nemoci, u případů s těžkým klinickým obrazem, u masivních míšních kompresí s respektováním všech kontraindikací, zejména mimopáteřních. Konzervativní přístup by se měl rezervovat pro nemocné s neprogredující formou nemoci, s malou míšní kompresí a mírným klinickým obrazem, nebo tam, kde je operační výkon spojen s mimořádně velkými riziky. Nezbytným předpokladem dobrého terapeutického výsledku je přesná diagnostika zohledňující ubikvitárnost spondylózních degenerativních změn páteře a nespecifičnost klinického obrazu.
Kľúčové slová: spondylóza, spondylogenní myelopatie, myelopatie, nemoci míchy.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Ústav klinické mikrobiologie
PharmDr. Lenka Plíšková
Laboratoř molekulární biologie (sloučené pracoviště ÚKM a Ústavu klinické biochemie a diagnostiky)
MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Infekční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Herpes zoster komplikovaný serózní meningitidou, diagnostika pomocí PCR, léčba
KOMENTÁRE
MUDr. Irena Rektorová
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno
Tkáňové inženýrství a klonování

Vyhlášení soutěže o nejlepší práce v oboru neurologie publikované v roce 2001

Doškolovací kurz: Extrapyramidová a neuropsychiatrická onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., MUDr. Zoltán Goldenberg, prof. MUDr. Pavol Traubner, Ph.D.
I. neurologická klinika FN a LF UK Bratislava
K problematike neurodegeneratívnych ochorení
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Potřebuje klinická neurologie novou klasifikaci degenerativních chorob?
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D.,
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer
Urologické oddělení FNsP Ostrava-Poruba
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
created by © zooom.sk s.r.o.