Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves
Vertebrogénna problematika – úvod k hlavnej téme
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Neuropatická komponenta bolestí zad
Bolesti zad jsou snad nejčastější klinický syndrom vůbec – celoživotní prevalence je odhadována na >70 % a asi 30 % populace trpí bolestmi aktuálně. Bolesti zad jsou pravděpodobně nejčastější klinický syndrom s neuropatickou bolestí. U asi 1/5 nemocných s bolestmi zad se na bolesti podílí neuropatická komponenta. Náklady na léčbu bolestí zad s neuropatickou komponentou jsou o 50 % vyšší než léčba průměrného pacienta s bolestí zad a o 70 % vyšší než léčba pacienta bez neuropatické komponenty. Patofyziologie bolestí zad je komplexní s podílem nociceptivní a neuropatické komponenty, což vedlo k označení smíšená bolest (mixed pain). Typickým představitelem neuropatické bolesti jsou chronické radikulární syndromy. Neuropatická komponenta je však přítomna i u pseudoradikulárních syndromů i čistě lokalizované bolesti. Praktická diagnostika neuropatické komponenty bolesti je založena na stejných nástrojích a kritériích jako neuropatická bolest jiné etiologie. Současné poznatky o optimální léčbě neuropatické komponenty bolestí zad nejsou dostatečné na to, aby umožnily formulovat jednoznačné doporučení. Vzhledem k časté koincidenci neuropatické a nociceptivní bolesti však nejlepší efekt má kombinovaná léčba zaměřená na obě komponenty.
Kľúčové slová: neuropatická bolest, nociceptivní bolest, smíšená bolest, bolesti zad.

Neuropathic component of back pain
Back pain is probably the most prevalent clinical syndrome at all – lifetime prevalence is thought to be approximately >70% and currently about 30% of the population have this condition. Presently, chronic lumbar radicular pain is the most common neuropathic pain syndrome at all. Neuropathic component is present in at least 1/5 patients suffering from back pain. The pathophysiology of back pain is complex. Nociceptive – and neuropathic pain–generating mechanisms are thought to be involved, which established the term mixed pain syndrome. Radicular syndromes serve as typical examples of neuropathic pain. Neuropathic component, however, is also present in pseudoradicular and local types of back pain. Practical diagnostics of neuropathic back pain is based on the same diagnostic tools and principles as diagnosis of neuropathic pain in general. Current knowledge on the optimum therapy of neuropathic back pain is not sufficient to formulate unequivocal recommendations. Combined therapy utilising drugs focused to both nociceptive and neuropathic pain represents probably the best choice with respect to presumed pathophysiology of back pain in most patients.
Key words: neuropathic pain, nociceptive pain, mixed pain, back pain.
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Tereza Andrašinová
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Roman Kopáčik
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci a RRR Centrum – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc
Algeziologické, neurologické a rehabilitační aspekty v diagnostice a terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi bederního úseku páteře
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH, Piešťany
Neurologické komplikácie pri difúznej idiopatickej skeletálnej hyperostóze
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Osteoporóza a vertebrogénna bolesť
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Renata Háková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Zuzana Hlinková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Barbora Frgalová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Veronika Hyšperská
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Šárka Špaňhelová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, L DermaMedEst s. r. o., Praha
Varicella, herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Bolest smíšené etiologie u polymorbidního pacienta
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Hana Řihová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Ivan Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovit Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Spontánní intrakraniální hypotenze – kazuistika, diagnostika a léčba
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA
VIII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 10. – 11. september 2015
created by © zooom.sk s.r.o.