Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Funkční poruchy hybnosti – slovo úvodem
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Funkční poruchy hybnosti – souhrn problematiky
Bc. Dana Fialová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze 1. LF a VFN v Praze
Fyzioterapie u funkčních poruch hybnosti
MUDr. Ondřej Masner
Ordinace psychosomatické a všeobecné medicíny, Praha
Psychosomatický přístup k funkčním poruchám hybnosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU
Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem – hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Role T a B lymfocytů v patogenezi roztroušené sklerózy
MUDr. Pavel Řehulka
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Centrum pro epilepsie Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Centrum pro epilepsie Brno
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko- anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Alona Chasovskykh
Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Centrum pro epilepsie Brno
Sporadická forma meningioangiomatózy
MUDr. Zuzana Juříková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Muc. Martina Jambrikovičová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, CSc.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Vývoj socioekonomického statu u pacientů s poruchou autistického spektra v průběhu let
Autizmus je jedna z nejzávažnějších, celoživotních poruch dětského mentálního vývoje, vyžadující povětšinou celoživotní péči druhé osoby. Schopnost předpovídat outcome (vývoj poruchy do dospělosti a socioekonomické uplatnění jedince v dospělosti) dětí s autizmem tak umožňuje rodinám plánovat budoucnost svých dětí a vytvářet rozumná očekávání. V tomto sdělení srovnáváme jednotlivé studie, které se v průběhu let zabývaly socioekonomickým statem (SES) u dospělých pacientů, a to od roku 1967 po současnost. Zabýváme se tím, jak lze outcome dospělých pacientů hodnotit tak, aby byly jednotlivé studie srovnatelné a validní. Zamýšlíme se také nad tím, jaké faktory ovlivňují SES v dospělosti, ať již IQ, jazykové schopnosti či tíži autistické symptomatiky. V neposlední řadě předkládáme myšlenku, na co se v budoucnosti zaměřit.
Kľúčové slová: autizmus, outcome, socioekonomický status.

Development of socio-economic status in patients with PAS over the years
Autism is one of the most serious, lifelong disorder of children's mental development, mostly requiring lifelong care of another person. The ability to predict the outcome (development of the disorders in adulthood and economic involvement of individuals in adulthood) of children with autism, so lets families plan the future of their children and create reasonable expectations. Studies, which follow up socio-economic status (SES) in adults through almost 50 years, are compared in this article. In addition we deal with scores, which can be used for outcome in adults, so single studies could be compared. We also think about factores, which influence SES in adult, like IQ, language skills or revalency of autistic symptoms. Last but not least, is in article mentioned, what is neccesery to be focused on in future.
Key words: autism, outcome, social-economic status.
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Oddělení léčby bolesti FN Brno
Léčba neuropatické bolesti
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Iva Šrotová
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Jakub Stulík
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza?
MUDr. Dušan Hrabovský
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu – ICRC, Brno
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
MOÚ Brno
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie DFNsP Bratislava
XXVI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 18. – 19. marec 2016, Bratislava
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
„Swinging London Doctor“ aneb příběh Richarda Ashera a barona Münchhausena
created by © zooom.sk s.r.o.