Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Kognitivní projevy interních onemocnění
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Mgr. Eva Bolceková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Kognitivní postižení u gastrointestinálních a jaterních onemocnění
Mgr. Silvie Johanidesová
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Kateřina Storey, Ph.D.
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Kognitivní poruchy u vybraných revmatických systémových onemocnění
Mgr. Eva Bolceková
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Kognitivní postižení u endokrinologických a renálních onemocnění
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum klinických neurověd, Neurologické oddělení KZ a.s. - Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Klinické aspekty při léčbě myasthenia gravis
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neuro-otologické centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vestibulární a okulomotorické poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
NEDA-koncept jako výsledek léčby pacientů s roztroušenou sklerózou
MUDr. Katarína Brunová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Dynamika vývojovej reflexológie u predčasne narodeného novorodenca
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD.
Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Mgr. Lucia Turianová
Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
RNDr. Katarína Lopušná, PhD.
Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Besnota a lymfocytová choriomeningitída: klinická manifestácia, profylaxia a liečba
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení, Poradna pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Thomayerova nemocnice, Praha
Atypická lokalizovaná bolest hlavy u pacienta se systémovým onemocněním
MUDr. Petra Lišková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Libertínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Zkušenosti s terapií alemtuzumabem v klinické praxi
KONTROVERZIE
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, Vědecká skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU, Brno
doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Má smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci? Nemá/Má
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
MUDr. Lenka Hönigová
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov
MUDr. Jiří Neumann
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov
Heidenhainova varianta sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci
created by © zooom.sk s.r.o.