Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ABSTRAKTY

2. NEUROSONOLOGICKÉ DNY
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Úvod k hlavnímu tématu: Epilepsie
MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Patofyziológia epilepsie
MUDr. Robert Kuba
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny
Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku
MUDr. Martin Tomášek
Neurologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
MUDr. Petr Marusič
Neurochirurgická klinika UK 1. LF a IPVZ Praha, Neurologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF Praha a FN Motol
MUDr. Hana Křížová
Klinika nukleární medicíny UK 2. LF Praha a FN Motol
Zobrazovací a funkčně-zobrazovací metody v epileptologii
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika Masarykovy univerzity, FN u sv. Anny, Brno
Stará a nová antiepileptika u dospělých
MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Robert Kuba, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a Neurochirurgické oddělení, FN U sv. Anny v Brně
Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Status epilepticus
Status epilepticus (SE) je definován jako záchvat trvající více než 30 minut nebo intermitentní záchvaty trvající více než 30 minut, mezi nimiž nemocný nenabude vědomí. V textu je uvedena klasifikace SE a vedle klasického obrazu konvulzivního SE jsou podrobně popsány varianty klinického obrazu SE jako subtle SE, nekonvulzivní SE, elektromechanická disociace a další. Je zdůrazněna nutnost elektroencefalografického (EEG) monitorování, bez něhož nelze SE adekvátně diagnostikovat ani léčit. Po zhodnocení možných příčin SE je hlavní část textu věnována terapii SE s důrazem na racionální využívání potenciálu užitých farmak, tedy přejít k jinému léku po plné dávce předchozího. V poslední části je na časové škále uveden jeden z možných léčebných algoritmů vhodný pro české prostředí. Iniciální terapií je diazepam intravenózní nebo rektální v postupné dávce 20–30 mg, následuje fenytoin v maximální pomalu aplikované dávce 1000–1250 mg, další možností je midazolam nebo valproát a při trvání SE je nutné barbiturátové (thiopentalové) nebo propofolové kóma s burst-suppression EEG vzorcem nebo s výraznou dominancí supresních úseků. Je popsána problematika vedení a ukončování barbiturátového komatu včetně alternativní léčby například ketaminem.
Kľúčové slová: status epilepticus, barbiturátové kóma, konvulzivní status epilepticus, nekonvulzivní status epilepticus, terapie status epilepticus, klasifikace status epilepticus, EEG monitoring, elektromechanická disociace, burst-suppression pattern.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. David Doležil, MUDr. Romuald Čuřík, RNDr. Ludmila Nováčková, MUDr. Viera Doležilová, MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika, FNsP Ostrava Ústav patologie, FNsP Ostrava Ústav klinické biochemie, FNsP Ostrava Rad
Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz
MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík, MUDr. Pavel Hradílek, MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
MUDr. Sylvia Skotnicová
Radiologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Spontánní disekce vnitřní karotidy
KOMENTÁRE
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Pardubice
8. podkrušnohorské elektrofyziologické dny Chomutov 15.–16. 3. 2002
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby
created by © zooom.sk s.r.o.