Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ABSTRAKTY
Michal Bar, David Školoudík, Ondřej Škoda
III. Neurosonologické dny
Ve dnech 28. února a 1. března 2003 proběhly ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě III. Neurosonologické dny. Akce byla organizována Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti JEP ve spolupráci s neurologickou klinikou FNsP v Ostravě. V první den se konaly výukové sonografické kurzy. Jednotlivé kursy byly věnovány ultrazvukovému vyšetření magistrálních mozkových arterií (M. Bar), transkraniálnímu duplexnímu a doplerometrickému vyšetření u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (D. Václavík, R. Mikulík) a echokardiografickému vyšetření u pacientů s CMP (R. Kerekeš). Součástí kursů byl i seminář věnovaný indikacím k jednotlivým cévním operačním výkonům (P. Hradílek, O. Škoda) a prezentace metodiky trombotripse – potenciace trombolýzy pomocí transkraniálního ultrazvukového monitoringu (D. Školoudík). Jednotlivé části kursu byly prokládány demonstracemi pacientů s patologickými nálezy. Organizace výukových kurzů byla inspirována podobnými kurzy, které probíhají v rámci Evropských nerosonologických mítinků. Druhý den akce probíhaly odborné přednášky. Na úvod promluvila přednostka neurologické kliniky MUDr. Olga Zapletalová, která vyzdvihla přínos neurosonologie v diagnostice nejenom cévních mozkových příhod, ale také jiných neurologických onemocnění. Připomněla rovněž 200. jubileum narození a 150. výročí úmrtí objevitele principu ultrazvukového měření průtoku krve Christiana Dopplera. Poté David Školoudík představil novou poblikaci Neurosonologie, která vyjde v průběhu prvního pololetí letošního roku v nakladatelství Galén. Celkem bylo ve dvou dnech prezentováno 19 přednášek a sedm výukových kurzů s bohatou odbornou diskuzí. Na závěr zhodnotil předseda Neurosonologické komise Ondřej Škoda práci komise za rok 2002. Vyzdvihl pokroky v ustanovení funkční odbornosti v neurosonologii a tvorbu odborných neurosonologických standardů. Komise vyzvala výbor Neurologické společnosti k obnovení činnosti v dohadovacím řízení k seznamu výkonů. V tomto dohadovacím řízení bude nutné vytvořit a schválit nové výkony pro neurosonologickou odbornost. Odborné akce se účastnilo celkem 79 lékařů.
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jolana Marková
Regionální poradna pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Neurologické oddělení nemocnice Kladno
Primární bolesti hlavy
MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení nemocnice Kladno, Regionální poradna pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
Diagnostika bolestí hlavy
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Preventívna liečba migrény
MUDr. Petr Dočekal
Neurologická klinika I. LF VFN Praha
Socioekonomické aspekty migrény
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika IPVZ, Praha
Tenzní bolesti hlavy
doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Kraniální neuralgie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Robert Kuba, MUDr. Irena Novotná, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jitka Křížová, MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie, I. neurologická klinika LF Masarykovy univerzity, FN u sv. Anny, Brno
Účinnost levetiracetamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
MUDr. Jitka Škovránková
Ambulance očkování, dětská poliklinika FN Praha, Motol
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., MUDr. Kateřina Paděrová
Dětská neurologická klinika FN Praha, Motol
Indikace očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli vakcínou obsahující acelulární pertusovou složku
KOMENTÁRE
prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
1. LF UK a VFN Praha
Neurologové a řízení vozidla
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Syndrom neklidných končetin v neurologické praxi
MUDr. Ivo Černý
Neurologické oddělení Psychiatrické léčebny Brno
Normotensní hydrocefalus
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc., MUDr. Pavel Urban, CSc.
Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, SZÚ Praha
Podíl práce neurologa v oboru nemocí z povolání
created by © zooom.sk s.r.o.