Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Předseda redakční rady
Vážené kolegyně a kolegové
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. – editor hlavnej témy
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin
Závrat
Doc. MUDr. Jaroslav Jerábek, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
PhDr. Ondrej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a TVL 2. LF UK a FN Motol, Praha
Chronická subjektivní závrať
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin
Nevestibulárne závraty
Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin
Epizodické závraty
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
PhDr. Ondrej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Jerábek, CSc.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Laboratorní metody vysetrení vestibulárního aparátu
PhDr. Ondrej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Jerábek, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vestibulární rehabilitace
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vitamin D a roztrousená skleróza
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
MUDr. Luděk Hochmuth
Ambulancia alergológie a klinickej imunológie, II. interná klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
B lymfocyty ako cieľ v liečbe sclerosis multiplex
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
Osmotický demyelinizační syndrom
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Petr Hon
Neurologická klinika FN Ostrava
Listeriová meningitida po aplikaci alemtuzumabu pro relaps-remitentní sclerosis multiplex
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
TYSABRI – nový management rizik
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Masarykova Univerzita, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno CEITEC – Středoevropský technologický institut, Centrum neurověd, Brno
MUDr. Ondrej Strýček
Masarykova Univerzita, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno CEITEC – Středoevropský technologický institut, Centrum neurověd, Brno
PERAMPANEL – kam s ním?
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
X. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU XVIII. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach a 28. neuromuskulární sympozium, 27. – 28. apríl 2017, Holiday Inn, Bratislava
LAUDÁCIA
Jan Mareš, Andrea Bártková, Petr Hluštík, Petr Kaňovský, Pavel Otruba
Kolektiv Neurologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice v Olomouci
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc., slaví osmdesátiny
created by © zooom.sk s.r.o.