Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA – předseda redakční rady
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. – editor hlavnej témy
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, B
Epilepsie! Operovat?
MUDr. Ondřej Horák
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Dětská epileptochirurgie – specifika a současné trendy
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Resekční chirurgická léčba epilepsie
Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA
Centrum pro epilepsie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Stereotaktická epileptochirurgie
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neurostimulace v léčbě farmakorezistentní epilepsie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno
MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologie a psychiatrie, Medipo, s.r.o., Praha, Neurologie, Comfort Care, a.s., Praha, Neurologie a psychosomatické centrum Anděl, Tulsia, s.r.o., Praha
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. et al.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nové klasifikace epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017
MUDr. Jiří Piťha
Centrum myasthenia gravis při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha , MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Imunoadsorpce v terapii neurologických onemocnění
MUDr. Tereza Andrašinová
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Eva Kalíková
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Bolesti dolní části zad ve stáří
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Ľubica Jesenská
Ústav klinickej biochémie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej LF UK, Martin
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
Ústav klinickej biochémie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej LF UK, Martin
MUDr. Lenka Plicová
Ústav klinickej biochémie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej LF UK, Martin
Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
Ústav lekárskej biochémie Jesseniovej LF UK, Martin
Využitie stanovenia voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov v diagnostike sclerosis multiplex
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Horáková
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
Mnohočetné mozkové abscesy v rámci meningoencefalitidy nezjištěné etiologie
FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika FN Brno
Anti CD 20 terapie u roztroušené sklerózy
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2017. Plán aktivít Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia na rok 2018
KONTROVERZIE
PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
Ambulance klinické psychologie, Ostrava
Kognitivní rehabilitace ANO
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kognitivní rehabilitace NE
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Jak se postupuje v případě omezení svéprávnosti u nemocného s Alzheimerovou chorobou?
KOMENTÁR
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nová klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií ILAE 2017
NEUROZOBRAZOVACIE KAZUISTIKY
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Marta Pažourková
Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno, Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Neurozobrazovací kazuistika
MEDAILÓN
MUDr. Petra Divišová
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Josef Gerstmann (1887 – 1969)
created by © zooom.sk s.r.o.