Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. – editorka hlavnej témy
1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny v Brně a výzkumná skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU, Masarykova univerzita v Brně
Úvod k hlavnímu tématu „kognitivně-behaviorální neurologie”
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Poruchy paměti a neuropsychologické vyšetření paměti v klinické praxi
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra logopedie, Komenského Univerzita, Bratislava
Behaviorální a řečové poruchy u primární progresivní afázie
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Petra Jánošková
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Poruchy jazykových procesov u pacientov s Parkinsonovou chorobou bez demencie
U prevažnej väčšiny pacientov s Parkinsonovou chorobou (PCH) sa v priebehu ochorenia manifestujú poruchy reči v zmysle porúch zrozumiteľnosti (hypokinetická dyzartria) a porúch hlasu, ktoré majú negatívny vplyv na ich každodennú komunikáciu. Okrem zvukovej stránky reči sú však často zasiahnuté aj jazykové procesy, ktoré sa môžu prejaviť v produkcii aj porozumení reči. Pacienti s Parkinsonovou chorobou aj bez demencie majú často problémy pri vyhľadávaní slov v mentálnom lexikóne a tým aj pri tvorbe viet, ako aj pri dekódovaní syntakticky zložitejších viet. Výskum a monitorovanie týchto jazykových deficitov môže prispieť k lepšiemu porozumeniu vzťahu mozgu a reči v norme a patológii. V prehľadovej práci sumarizujeme výsledky novších výskumov zaoberajúcich sa jazykovými procesmi u pacientov s PCH.
Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, jazykové procesy, produkcia a porozumenie reči

Disorders of language processes in patients with Parkinson's disease without dementia
In the vast majority of patients with Parkinson's disease (PD), speech disorders are manifested in terms of speech intelligibility (hypokinetic dysarthria) and voice disorders that have a negative impact on their communication in daily life. In addition to voice and speech disorders, language processes are often also affected, which can influence language production as well as comprehension. Patients with Parkinson's disease, even without dementia, often have trouble finding words in the mental lexicon, and thus also in the generation of complex sentences, as well as in the decoding of syntactically more complex sentences. Research and monitoring of these language deficits can contribute to a better understanding of the relationship between brain and language. In this short review, we summarize the current research results on language disorders in PD patients.
Key words: Parkinson's disease, language processes, speech production and comprehension
Mgr. Monika Pupíková
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Mgr. Patrik Šimko
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Mgr. Luboš Brabenec
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno, Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neinvazivní mozková stimulace v behaviorální a kognitivní neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze , 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Bruxizmus a jiné abnormní pohyby vázané na spánek
MUDr. Eva Kmeťová
Neurologické oddelenie, KNTB, a. s., Zlín
Porovnanie bezpečnosti a monitoringu DMD liekov prvej eskalačnej línie – dimetylfumarát, fingolimod, kladribin a okrelizumab
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Lejčko
KARIM, Centrum léčby bolesti, LF UK a FN Plzeň
Léčba periferní neuropatické bolesti
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Dohnalová
Neurologické oddělení, Nemocnice Pelhřimov
Myxom srdce jako příčina kardioembolizační cévní mozkové příhody u mladé pacientky
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologie Lidická s.r.o., Neurologická klinika LF MU FN Brno
Teriflunomid u mladých žen
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Projekt vyhľadávania pacientov s transtyretínovou amyloidnou polyneuropatiou v SR
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Diagnóza a manažment spinálnej svalovej atrofie: odporúčania pre diagnostiku, rehabilitáciu, ortopedickú a nutričnú starostlivosť (1. časť)
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2018. Plán aktivít Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia na rok 2019
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařská fakulta UK, Praha
Vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, 12. ročník, 26. – 27. október 2018, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Zaznelo na 12. ročníku Sympózia praktickej neurológie Neurológia pre prax, Tatranská Lomnica, 26. – 27. október 2018: Liečba migrény na Slovensku – súčasnosť a perspektívy
LAUDÁCIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Za KDN NÚDCH a za Sekciu detskej neurológie
Životné jubileum doc. MUDr. Pavla Sýkoru, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Za rodinu, přátele a redakci Neurologie pro praxi
Martin Bareš mladým padesátníkem
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Extrapyramidová onemocnění v českém a československém odborném písemnictví Část I. Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy, 1900–1945
ONLINE PRÍLOHA
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS – kam jsme se posunuli za pět let existence registru
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
1. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno, Neurologie, TERAneuro, s. r. o., Židlochovice
MUDr. Hana Streitová
1. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Zdeněk Mackerle
Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Alexandra Minksová
Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno, Neurologie, TERAneuro, s. r. o., Židlochovice
Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
1. patologicko-anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sonografická diagnostika benigních tumorů periferních nervů na horních končetinách – kazuistiky čtyř pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.