Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. – editorka hlavnej témy
1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny v Brně a výzkumná skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU, Masarykova univerzita v Brně
Úvod k hlavnímu tématu „kognitivně-behaviorální neurologie”
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Poruchy paměti a neuropsychologické vyšetření paměti v klinické praxi
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra logopedie, Komenského Univerzita, Bratislava
Behaviorální a řečové poruchy u primární progresivní afázie
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Petra Jánošková
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Poruchy jazykových procesov u pacientov s Parkinsonovou chorobou bez demencie
Mgr. Monika Pupíková
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Mgr. Patrik Šimko
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Mgr. Luboš Brabenec
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno, Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neinvazivní mozková stimulace v behaviorální a kognitivní neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze , 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Bruxizmus a jiné abnormní pohyby vázané na spánek
MUDr. Eva Kmeťová
Neurologické oddelenie, KNTB, a. s., Zlín
Porovnanie bezpečnosti a monitoringu DMD liekov prvej eskalačnej línie – dimetylfumarát, fingolimod, kladribin a okrelizumab
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Lejčko
KARIM, Centrum léčby bolesti, LF UK a FN Plzeň
Léčba periferní neuropatické bolesti
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Dohnalová
Neurologické oddělení, Nemocnice Pelhřimov
Myxom srdce jako příčina kardioembolizační cévní mozkové příhody u mladé pacientky
Cévní mozkové příhody představují jednu z nejčastějších příčin morbidity, mortality a invalidity v České republice. Jejich incidence je 241/100 000 obyvatel za rok, z čehož asi 85 % procent tvoří ischemické cévní mozkové příhody. Incidence cévních mozkových příhod je výrazně závislá na věku. Asi 2,5 % všech ischemických iktů se vyskytuje ve skupině pacientů do 45 let věku. V této věkové skupině je častější výskyt méně obvyklých příčin iktu, z nichž mnohé jsou léčitelné, proto je třeba na ně pomýšlet. Jednu ze vzácnějších příčin ischemických iktů přestavuje myxom srdce, který, pokud je neléčený, ohrožuje pacienta recidivou iktu i jinými závažnými zdravotními komplikacemi. Terapeutickým řešením srdečního myxomu je kardiochirurgická exstirpace. Cílem tohoto článku je na problematiku srdečních myxomů jako příčiny kardiomebolizační cévní mozkové příčiny upozornit a přiblížit ji v uvedené kazuistice.
Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, kardioembolizace, srdeční tumor, myxom

Cardiac myxoma as a cause of ischaemic stroke in a young pacient
Stroke is one of the most common causes of morbidity, mortality and invalidity in the Czech Republic. The incidence of stroke is 241/100,000 individuals per year. Ischaemic stroke represents about 85 %. The occurence of stroke is significantly dependent on the age of the patient. About 2,5 % of all ischaemic strokes occur among patients under the age of 45. Less usual causes of stroke are in this age category more frequent. Most of them are treatable, that is why it is important to be aware of them. One of the rarer causes of ischaemic stroke is cardiac myxoma. If it is not treated, the cardiac myxoma endangers the patient by the reccurance of stroke, or other serious health complications. The standard treatment for cardiac myxoma is cardiosurgical exstirpation. The objective of this article is to highlight the issue of cardiac myxoma as a cause of the cardioembolic stroke and to describe it in the following case study.
Key words: stroke, cardioembolism, cardiac tumor, myxoma
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologie Lidická s.r.o., Neurologická klinika LF MU FN Brno
Teriflunomid u mladých žen
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Projekt vyhľadávania pacientov s transtyretínovou amyloidnou polyneuropatiou v SR
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Diagnóza a manažment spinálnej svalovej atrofie: odporúčania pre diagnostiku, rehabilitáciu, ortopedickú a nutričnú starostlivosť (1. časť)
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2018. Plán aktivít Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia na rok 2019
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařská fakulta UK, Praha
Vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, 12. ročník, 26. – 27. október 2018, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Zaznelo na 12. ročníku Sympózia praktickej neurológie Neurológia pre prax, Tatranská Lomnica, 26. – 27. október 2018: Liečba migrény na Slovensku – súčasnosť a perspektívy
LAUDÁCIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Za KDN NÚDCH a za Sekciu detskej neurológie
Životné jubileum doc. MUDr. Pavla Sýkoru, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Za rodinu, přátele a redakci Neurologie pro praxi
Martin Bareš mladým padesátníkem
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Extrapyramidová onemocnění v českém a československém odborném písemnictví Část I. Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy, 1900–1945
ONLINE PRÍLOHA
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS – kam jsme se posunuli za pět let existence registru
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
1. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno, Neurologie, TERAneuro, s. r. o., Židlochovice
MUDr. Hana Streitová
1. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Zdeněk Mackerle
Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Alexandra Minksová
Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno, Neurologie, TERAneuro, s. r. o., Židlochovice
Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
1. patologicko-anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sonografická diagnostika benigních tumorů periferních nervů na horních končetinách – kazuistiky čtyř pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.