Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. – editorka hlavnej témy
1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny v Brně a výzkumná skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU, Masarykova univerzita v Brně
Úvod k hlavnímu tématu „kognitivně-behaviorální neurologie”
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Poruchy paměti a neuropsychologické vyšetření paměti v klinické praxi
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra logopedie, Komenského Univerzita, Bratislava
Behaviorální a řečové poruchy u primární progresivní afázie
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Petra Jánošková
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Poruchy jazykových procesov u pacientov s Parkinsonovou chorobou bez demencie
Mgr. Monika Pupíková
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Mgr. Patrik Šimko
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Mgr. Luboš Brabenec
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno, Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neinvazivní mozková stimulace v behaviorální a kognitivní neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze , 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Bruxizmus a jiné abnormní pohyby vázané na spánek
MUDr. Eva Kmeťová
Neurologické oddelenie, KNTB, a. s., Zlín
Porovnanie bezpečnosti a monitoringu DMD liekov prvej eskalačnej línie – dimetylfumarát, fingolimod, kladribin a okrelizumab
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Lejčko
KARIM, Centrum léčby bolesti, LF UK a FN Plzeň
Léčba periferní neuropatické bolesti
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Dohnalová
Neurologické oddělení, Nemocnice Pelhřimov
Myxom srdce jako příčina kardioembolizační cévní mozkové příhody u mladé pacientky
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologie Lidická s.r.o., Neurologická klinika LF MU FN Brno
Teriflunomid u mladých žen
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Projekt vyhľadávania pacientov s transtyretínovou amyloidnou polyneuropatiou v SR
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Diagnóza a manažment spinálnej svalovej atrofie: odporúčania pre diagnostiku, rehabilitáciu, ortopedickú a nutričnú starostlivosť (1. časť)
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Správa o činnosti Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2018. Plán aktivít Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia na rok 2019
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařská fakulta UK, Praha
Vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, 12. ročník, 26. – 27. október 2018, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Zaznelo na 12. ročníku Sympózia praktickej neurológie Neurológia pre prax, Tatranská Lomnica, 26. – 27. október 2018: Liečba migrény na Slovensku – súčasnosť a perspektívy
LAUDÁCIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Za KDN NÚDCH a za Sekciu detskej neurológie
Životné jubileum doc. MUDr. Pavla Sýkoru, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Za rodinu, přátele a redakci Neurologie pro praxi
Martin Bareš mladým padesátníkem
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Extrapyramidová onemocnění v českém a československém odborném písemnictví Část I. Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy, 1900–1945
ONLINE PRÍLOHA
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS – kam jsme se posunuli za pět let existence registru
Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění, kterým v České republice trpí asi dvacet tisíc pacientů. Bez léčby vede u většiny nemocných k významné disabilitě. Nemoc stále neumíme vyléčit, díky moderní, bohužel nákladné terapii, ji ale umíme u podstatné části pacientů zpomalit. Nové léky přináší nepochybně vyšší efektivitu, současně ale i větší riziko možných nežádoucích účinků, které je třeba velmi pečlivě monitorovat. Základem pro správný management péče o pacienta jsou vedle dat z registračních studií data o účinnosti a bezpečnosti léčby z reálné klinické praxe. Tato data lze získat cestou kvalitních registrů. V České republice od roku 2013 sbírá data registr ReMuS, který je zřizován neziskovým subjektem Nadačním fondem IMPULS ve spolupráci s odbornou společností. Za pět let trvání počet pacientů narostl více jak 9×, k 30. 6. 2018 jsou v registru vložena data více než třinácti tisíc pacientů ve všech stadiích nemoci. Registr poskytuje pravidelně důležitá průřezová data o demografii, tíži nemoci, typu léčby, práceschopnosti, začíná poskytovat i první významné longitudinální výstupy. Více informací lze nalézt na stránkách www.multiplesclerosis.cz.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, registry, ReMuS, IMPULS

National registry of patients with multiple sclerosis (ReMuS): How did we change over the first five years of data collection
Multiple Sclerosis is a serious neurological illness affecting approximately 20,000 patients in the Czech Republic. Without treatment, the majority of patients develop a severe disability. Although there is still no cure for the disease, we can at least slow down its progress thanks to modern, but costly therapy. The modern drugs are undoubtfully more effective; however, they also pose a higher risk of developing various adverse events that must be carefully monitored. The basics of proper patient treatment management primarily rely on the data from the registration studies as well as the data regarding the treatment effectivity and safety obtained from real clinical practice. The latter data can be collected via high-quality registries. In the Czech Republic, the registry ReMuS founded and run by a non-governmental organization the Endowment Fund IMPULS together with the scientific community has been collecting the data since 2013. Over the five years of its existence, the number of patients monitored by ReMuS has increased more than ninefold; the registry contained data of more than 13 thousand patients in all phases of the disease as of June 30, 2018. The registry regularly provides important cross-sectional data on the demographics, the severity of the disease, the type of treatment, and the ability to work, and has also started to provide first longitudinal analysis. More information can be obtained at www.multiplesclerosis.cz.
Key words: multiple sclerosis, registries, ReMuS, IMPULS
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
1. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno, Neurologie, TERAneuro, s. r. o., Židlochovice
MUDr. Hana Streitová
1. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Zdeněk Mackerle
Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Alexandra Minksová
Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno, Neurologie, TERAneuro, s. r. o., Židlochovice
Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
1. patologicko-anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sonografická diagnostika benigních tumorů periferních nervů na horních končetinách – kazuistiky čtyř pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.