Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF a UN, Martin
Cestovní a migrační neurologie – úvod
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
Tuberkulóza – aktuálny problém aj v novom miléniu
Tuberkulóza je stará ako ľudstvo samo. Prvé správy o tuberkulóze pochádzajú z čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Nálezy kostier z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy. Už Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na jej rozvoj vplýva externé prostredie. Tuberkulóza je liečiteľné ochorenie, ale ak sa na chorobu nemyslí a pacienti prídu neskoro s ťažkými postihnutiami pľúc alebo iných orgánov, môžu aj zomrieť. Postihnutie nervového systému nie je časté, ale o to zložitejšia je tak diagnostika, ako aj liečba. Choroba patrí podobne ako chrípka medzi kvapôčkové nákazy. Je liečiteľná, aj keď narastá počet tzv. multirezistentných foriem, ktoré sú veľmi problematické. Súčasné povedomie ľudí o tuberkulóze je veľmi nízke, je o nej stále potrebné hovoriť medzi odbornou aj laickou verejnosťou, pretože môže zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek.
Kľúčové slová: tuberkulóza, situácia vo svete, situácia na Slovensku, tuberkulóza nervovej sústavy

Tuberculosis – a current issue in the new millennium
Tuberculosis is as old as mankind itself. The first reports of tuberculosis come from the time when people began to create more social units. The findings of skeletons from the Neolithic confirm the existence of forms of bone tuberculosis. Already Avicenna noted that the disease is contagious and affects the development of the external environment. Tuberculosis is a treatable disease, but if we do not think about the disease so it is hardly to notice it, the patients are coming late with severely affected lungs or other organs, they may also die. The impairment of the nervous system is not common, but it is very difficult to do the right diagnosis and treatment. The disease is similar to the flu droplet infection. It is treatable, although a growing number of so-called multi-resistant forms, which are very troublesome. The current people's awareness of tuberculosis is very low therefore it must be constantly on call between professional and public because it can affect anyone and at any time.
Key words: tuberculosis, situation the world, situation in Slovakia, tuberculosis of the nervous system
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF a UN, Martin
Neurologické prejavy vybraných opomínaných tropických ochorení
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha , Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Neurologické komplikace malárie
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Neurologické poruchy cestovatelů. Díl. 1. Neurologické poruchy způsobené jedovatými živočichy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Institut neuropsychiatrické péče, 1. LF UK, Praha
Chronická migréna
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Současný pohled na diagnostiku a léčbu pacientů s pineální cystou
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Interní hematologická a Onkologická klinika FN Brno
Riziko vzniku nádorů při moderní léčbě roztroušené sklerózy – přehled literatury
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Klára Novotná
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Romana Konvalinková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jana Lízrová Preningerová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“ u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Teriflunomid u léčby klinicky izolovaného syndromu
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mechanismy účinku antiepileptik a jejich význam v klinické praxi
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Dôchodca, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Tomáš Dianiška, MPH
Univerzitná nemocnica, Bratislava
Neuro-dermatologické syndrómy
KONTROVERZIE
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? ROZHODNĚ ANO!
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? NE
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Jaké jsou možnosti ukončení ambulantní péče o pacienta při nedodržování termínů kontrol a doporučené léčby?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 15. – 16. marec 2019, Bratislava
LAUDÁCIA
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Jubileum Ireny Rektorové
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., padesátiletý
created by © zooom.sk s.r.o.